MLADÝ DIGITÁLNY EURÓPAN 2019

Mladý digitálny Európan je vedomostná súťaž (e-test) pre žiakov 2. a 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.
 
Mladý digitálny Európan (MDE) nadväzuje na mimoriadne obľúbenú vedomostnú súťaž Mladý Európan organizovanú Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a 9 regionálnymi informačnými centrami Europe Direct, do ktorej sa školy už 14. rok zapájajú prezenčnou formou.
 
MDE 2019 už po 4. krát organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávaniaUniverzitou P. J. Šafárika v Košiciach.
Záštitu nad súťažou MDE 2019 prevzala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martina Lubyová.
 
Súťaž MDE 2019 sa realizuje formou školského online testovania prostredníctvom elektronického testovacieho systému e-Test.
 
Termín školského kola MDE 2019: 15. máj 2019 (streda)
Školské kolo sa realizuje priamo na školách na počítačoch s prístupmi do systému e-Test.
Prihlasovanie žiakov/škôl do školského kola: 25. apríl – 15. máj 2019 (do 8:00)
 
Termín celoštátneho kola MDE 2019: 13. jún 2019 (štvrtok)
Miesto konania: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Šrobárova 2, Košice

Vyhodnotenie celoštátneho kola MDE 2019

13. júna 2019 sa 16 najúspešnejších stredoškolákov zo školského kola súťaže Mladý Digitálny Európan 2019 opäť posadilo za počítače, tentoraz v Košiciach, na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika,  aby si zmerali sily v celoštátnom kole tejto súťaže. Ich cieľom bolo čo najlepšie uspieť vo vedomostnom teste o Európskej Únii v  digitálnej forme.

Výsledková listina Mladý Digitálny Európan 2019 -  celoštátne kolo
.

Víťazi celoštátneho kola boli odmenení atraktívnymi cenami (tablet, bezdrôtové slúchadlá, powerbank, bezdrôtové reproduktory a i.). Zároveň všetci umiestnení na 1. a 2. mieste sa budú môcť v sprievode svojho pedagóga zúčastniť organizovanej informačnej návštevy Bruselu a inštitúcií EÚ v októbri tohto roka (22. – 24. október 2019).
Všetkým víťazom súťaže Mladý Digitálny Európan 2019 blahoželáme a veríme, že si z Bruselu prinesú inšpiratívne zážitky. Tešíme sa na budúci rok na v poradí už 5. ročník súťaže Mladý Digitálny Európan 2020.

Fotodokumentácia Mladý Digitálny Európan 2019

Vyhodnotenie školského kola MDE 2019

Školského kola MDE 2019, ktoré sa uskutočnilo 15. mája 2019, sa zúčastnilo 1 259 žiakov zo 104 stredných škôl.
Všetkým žiakom a školám ďakujeme za účasť!
 

Kategória - Najlepšia škola (cena za 1. miesto: informačno-študijná návšteva Bruselu a inštitúcií EÚ):
1. miesto: Gymnázium Jána Hollého,  Na Hlinách 30, Trnava (5 žiakov, priemerná úspešnosť 96,9 %),
2. miesto: Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, Trnava (4 žiaci, priemerná  úspešnosť 94,1 % ),
3. miesto: Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina (6 žiakov, priemerná úspešnosť 93,1 %),
4. miesto: Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava (5 žiakov, priemernáúspešnosť 92,5 %),
5. miesto: Gymnázium, Študentská 4, Snina (14 žiakov, priemerná úspešnosť 90,2 %).

Kategória - Najlepší jednotlivci (cena: účasť na celoštátnom kole, darčekové predmety):
1. – 2. miesto (50 z 51 bodov):
              Cipár Ján, Gymnázium Jána Hollého, Na Hlinách 30, Trnava,
              Pavlovič Simon, Gymnázium Jána Hollého, Na Hlinách 30, Trnava,

3. – 6. miesto (49 z 51 bodov):
              Izakovič Christian, Gymnázium Jána Hollého, Na Hlinách 30, Trnava,
              Vadovič Matej, Gymnázium Jána Hollého, Na Hlinách 30, Trnava,
              Vasiľko Marek, Gymnázium Jána Hollého, Na Hlinách 30, Trnava,
              Mališová Nina, Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina.
 
Na 7. – 24. mieste (48 z 51 bodov) sa umiestnilo 18 žiakov, z toho 16 žiakov zo škôl umiestnených na 2. – 5. mieste v kategórii Najlepšia škola a 2 žiaci z Gymnázium, Hlinská 29, Žilina.
Z týchto škôl pozývame na účasť v celoštátnom škole 2 vybraných najúspešnejších žiakov.
 
 BLAHOŽELÁME!!!

Uvedeným školám budú zaslané pozvánky pre ich žiakov na účasť v celoštátnom kole MDE 2019.
 
Informácie týkajúce sa celoštátneho kola budeme zasielať iba školám, ktorých žiaci sa zúčastnia celoštátneho kola.
 
Všetkým zúčastneným školám budú od 27. mája 2019 v systéme e-Test sprístupnené reporty s výsledkami žiakov (priemerná úspešnosť a percentil žiaka, priemerná úspešnosť školy a priemerná úspešnosť testovanej vzorky).

Časová dotácia testu školského aj celoštátneho kola: 45 minút
Tematické zameranie  otázok: história a súčasnosť Európskej únie

Ceny pre víťazov
 • Prvých 10 najúspešnejších žiakov školského kola sa zúčastní celoštátneho kola MDE 2019. Účastníci celoštátneho kola budú odmenení darčekovými predmetmi a  spolu s jedným pedagógom budú mať hradené ubytovanie na 1 noc
  so stravovaním v Congress hotel Centrum Košice. Zároveň bude pre nich popoludní 12. júna 2019 pripravený atraktívny program.
 • školskom kole bude ocenená aj 1 víťazná škola (hodnotí sa priemer výsledkov všetkých testovaných žiakov školy). Žiaci víťaznej školy, ktorí sa zapojili do súťaže, sa spolu s pedagógom zúčastnia organizovanej informačnej návštevy Bruselu
  a inštitúcií EÚ (1 pedagóg + max. 3 žiaci, ktorí sa zapojili do MDE).
 • Najúspešnejší účastníci celoštátneho kola budú ocenení hodnotnými cenami a navyše študenti umiestnení na 1. až
  3. mieste
  spolu s ich pedagógmi sa budú môcť zúčastniť organizovanej informačnej návštevy Bruselu a inštitúcií Európskej únie v dňoch 22. – 24. október 2019.

Informačné zdroje o EÚ pre prípravu na MDE:
Ďalšie študijné materiály sú k dispozícii na týchto webových stránkach:
www.europa.eu
http://ec.europa.eu
www.europa.sk
http://www.europarl.europa.eu/portal/sk

MDE 2019 - Organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia
 
Pred testovaním je potrebné, aby škola aktualizovala údaje o žiakoch v školskom informačnom systéme (aScAgenda, eŠkola) a zaslala ich do e-Testu (linky na postup pri aktualizácii údajov sú uvedené nižšie).
Kontakty na tím pre správu a prevádzku e-Testu:
Email: e-testovanie@nucem.sk,
Tel. č.: +421 268 260 334, +421 268 260 335, +421 268 260 304
V pracovných dňoch od 8:00 - 15:30.
 

Návod na export dát zo školského informačného systému (aScAgenda, eŠkola) a ich import do e-Testu sa nachádza na www.etest.sk v sekcii E-TESTOVANIE NA ŠKOLÁCH/KNIŽNICA/Import dát do e-Testu: http://www.etest.sk/kniznica/.
Sprístupnenie e-Testu
Export údajov z programu eŠkola do systému e-Test
Export údajov z programu aSc Agenda do systému e-Test

V sekcii http://www.etest.sk/kniznica/ nájdete napr. aj video manuály ako naplánovať termín testu v systéme e-Test, ako spustiť test, návod na používanie e-Testu, pokyny pre školských zamestnancov (koordinátor, IT administrátor, školský administrátor), ako aj iné informácie k testovaniu.