Ciele projektu

B1 Strategický cieľ projektu B2 Väzba na príslušné ciele výzvy
 Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania.
Strategickým cieľom národného projektu je inovovať a realizovať systém meraní na úrovni školy a na národnej úrovni v rámci nižšieho sekundárneho (ISCED 2) a vyššieho sekundárneho vzdelávania (ISCED 3), ktorý umožní hodnotiť kvalitu vzdelávania, monitorovať vývoj vzdelávania na základných a stredných školách a ovplyvňovať strategické rozhodnutia v oblasti vzdelávacej politiky. Súčasne má národný projekt za cieľ analyzovať stav a potreby vzdelávania na Slovensku v oblasti kľúčových kompetencií a budovať potenciál pedagógov realizovať monitorovanie vzdelávacích výsledkov vlastnej školy s ohľadom na školský vzdelávací program.
Národný projekt má priamu väzbu na prioritné osi č. 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy a vrámci nej a č. 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj, na opatrenia č. 1.1. Premena tradičnej školy na modernú a 4.1. Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj.  
Rozvoj nástrojov a foriem hodnotenia vzdelávacích činností škôl realizovaný v rámci národného projektu povedie k inovovaniu metód a foriem hodnotenia výkonov žiakov priamo na školách a k vytvoreniu efektívneho systému hodnotenia stavu a vývoja vzdelávacej sústavy SR, čím sa naplní špecifický cieľ opatrenia, ktorým je zabezpečovanie inštitucionálnej kvality škôl.
B4 Špecifické ciele projektu B4 Väzba na strategický cieľ projektu
Skvalitňovanie vyučovacieho procesu žiakov vzdelávacieho stupňa ISCED 2 a ISCED 3 vytvorením súboru nástrojov hodnotenia(úlohy a testy) na overovanie vedomostí a kľúčových kompetencií žiakov podľa štandardov definovaných v štátnom vzdelávacom programe a zavádzaním nových moderných technológií a foriem hodnotenia úrovne vedomostí žiakov.
 
Zavedením systému elektronického testovania a vybudovaním databázy úloh atestov zo všeobecnovzdelávacích predmetov budú vytvorené predpoklady pre efektívne hodnotenie úrovne vedomostí žiakov z príslušného vyučovacieho predmetu (formatívne hodnotenie) a na hodnotenie úrovne vzdelávania na stupni ISCED 2 a ISCED 3 (sumatívne hodnotenie), ktorých výsledky budú podkladom pre zjednocovanie požiadaviek na kvalitu vyučovania všetkých typov škôl a analýzu stavu a potrieb zvyšovania úrovne vzdelávania na Slovensku.