E-testovanie MÁJ 2019

Po úspešnej realizácii elektronickej formy maturitnej skúšky a Testovania 9 v tomto školskom roku NÚCEM pokračuje v aktívnom využívaní systému e-Test.

V období  od 6. do 31. mája 2019 budú v systéme e-Test prístupné elektronické testy z vyučovacích jazykov, matematiky a cudzích jazykov.

Žiaci dostanú predbežné hodnotenie hneď po absolvovaní testov. Po ukončení testovacieho cyklu (18. 6. 2019) bude mať riaditeľ školy na portáli systému e-Test (NOVINKY) prístup k reportom s výsledkami: úspešnosť a dosiahnutý percentil žiakov, úspešnosť školy a celkovú úspešnosť testu.

Všetky školy pozývame na účasť v e- testovaniach  MÁJ 2019!
 
Prihlasovanie na testovanie: 25. apríl – 31. máj 2019
Termín testovania pre všetky typy škôl: 6. – 31. máj 2019 (okrem 15. 5. 2019 z dôvodu realizácie súťaže Mladý digitálny Európan 2019)
 
E-testy pre ZÁKLADNÉ ŠKOLY ISCED 1 (40 min.)
- 1 test z matematiky
pre žiakov 4. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským
- 1 test zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 4. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským  
- 1 test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre žiakov 4. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom maďarským (40 minút)

E-testy pre ZÁKLADNÉ ŠKOLY ISCED 2 (40 min.)
- 1 test z čitateľskej gramotnosti zo SJL pre žiakov 8. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským
- 1 test z matematiky pre žiakov 7. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským
- 1 test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre žiakov 8. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom maďarským
- 1 test z nemeckého jazyka, úroveň A2 pre žiakov 8. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským aj maďarským
(Testy sú vhodné aj pre žiakov ekvivalentných ročníkov 8-ročných gymnázií.)
 
E-testy pre STREDNÉ ŠKOLY
- 1 test z matematiky pre žiakov 3. ročníka SŠ s vyuč. jazykom slovenským (80 min.)
- 1 test zo slovenského jazyka a literatúry (lexikológia a fonetika) pre žiakov 3. ročníka SŠ s vyuč. jazykom slovenským (40 min.) 
1 test z čitateľskej gramotnosti zo SJSL pre žiakov 2. a 3. ročníka SŠ s vyuč. jazykom maďarským (40 min.) 
1 test z čitateľskej gramotnosti z MJL pre žiakov 2. a 3. ročníka SŠ s vyuč. jazykom maďarským (40 min.)
1 test z anglického jazyka, úroveň B1 pre žiakov 2. ročníka gymnázií a 3. ročníka SOŠ, SŠŠ a konzervatórií s vyuč. jazykom slovenským aj  maďarským (80 minút) 
 (Testy sú vhodné aj pre žiakov ekvivalentných ročníkov 8-ročných gymnázií.)
 
Anotácie testov
Anotácie testov pre základné školy ISCED 1
Anotácie testov pre základné školy ISCED 2
Anotácia testov pre stredné školy
 
Pred testovaním je potrebné, aby mala škola aktualizované údaje o žiakoch pre školský rok 2018/2019 v školskom informačnom systéme (aScAgenda, eŠkola) a zaslala ich do e-Testu (linky na postup pri aktualizácii údajov sú uvedené nižšie).


E-testovania MÁJ 2019 – organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia  Žiadame Vás, aby sa žiaci prihlasovali do systému e-Test cez stránku: https://www.etest-nucem.sk/testplayerTp2/
 
Kontakty na tím pre správu a prevádzku e-Testu:
Email: e-testovanie@nucem.sk,
Tel. č.: +421 268 260 334, +421 268 260 335, +421 268 260 304
V pracovných dňoch od 8:00 - 15:30.

Návod na export dát zo školského informačného systému (aScAgenda, eŠkola) a ich import do e-Testu sa nachádza na www.etest.sk v sekcii E-TESTOVANIE NA ŠKOLÁCH/KNIŽNICA/Import dát do e-Testu: http://www.etest.sk/kniznica/.

Sprístupnenie e-Testu
Export údajov z programu eŠkola do systému e-Test
Export údajov z programu aSc Agenda do systému e-Test

V sekcii http://www.etest.sk/kniznica/ nájdete napr. aj video manuály ako naplánovať termín testu v systéme e-Test, ako spustiť test, návod na používanie e-Testu, pokyny pre školských zamestnancov (koordinátor, IT administrátor, školský administrátor), ako aj iné informácie k testovaniu.