Výskum

Skúmame sprievodné aspekty vzdelávania, ktoré označujeme ako kontextuálne premenné a ich vzťah k školskej úspešnosti žiakov. Vzdelávacie výsledky žiakov sú ovplyvnené ich študijnými predpokladmi ako motivácia, intelektový potenciál a socioekonomický a kultúrny status žiaka, ktoré vedia školy len ťažko ovplyvniť. Na školskú úspešnosť majú vplyv aj medziľudské vzťahy ako klíma školy, triedy, pedagogického zboru, štýl vedenia riaditeľa, interakčný štýl učiteľa  a sociálna inklúzia. Vedomostný posun žiakov v kľúčových predmetoch Slovenský jazyk a literatúra a Matematika prepájame s kontextuálnymi premennými pri vytváraní modelu pridanej hodnoty vo vzdelávaní.


Výskumný tím

Mgr. Zuzana Juščáková, PhD. - vedúca tímu
Mgr. Ivana Barqawi, PhD.  
Mgr. Martina Bukvajová  
PhDr. Eva Fülöpová, CSc.  
PhDr.  Lucia Gálová, PhD.  
Ing. Pavol Kaclík  
RNDr.  Mária Kolková, PhD.  
MSc.  Martin Kopáčik  
Ing.  Roman Pavelka, PhD.  
Mgr. Lukáš Píš  
PhDr.  Elena Tomková  
Mgr. Jana Trajová  
Mgr. Jakub Valovič  
Mgr. Soňa Vašíčková