E-TESTOVANIE 5-2015

E-TESTOVANIE 5-2015 je elektronická forma testovania žiakov 5. ročníkov základných škôl (Testovanie 5, resp. T5). Je rovnocenné s papierovou formou Testovania 5. Testy sú v elektronickej i papierovej forme obsahovo rovnocenné.
Žiakom absolvujúcim T5 elektronicky pridáva e-Test k riadnemu času na vyplnenie testu aj manipulačný čas na prácu s odpoveďovým hárkom.  
E-TESTOVANIE 5-2015 sa uskutoční z matematiky a slovenského jazyka a literatúry (na školách s vyučovacím jazykom slovenským) a z matematiky a maďarského jazyka a literatúry (na školách s vyučovacím jazykom maďarským).
Forma: offline aj online (škola použije certifikačné licencie)

Termín E-TESTOVANIA 5-2015: 25. novembra 2015
Prihlasovanie žiakov na riadny termín E-TESTOVANIA 5-2015 sa uskutoční po Generálnej skúške E-T5.

Termín Generálnej skúšky E-TESTOVANIA 5-2015: 3. - 4. novembra 2015
Cieľom Generálnej skúšky E-T5 je absolvovať všetky procesy spojené s "ostrým" testovaním E-T5. Zároveň si žiaci môžu preveriť svoje vedomosti a vyskúšať si elektronické testovacie prostredie e-Test.

Žiaci, ktorí prejavia záujem absolvovať toto testovanie elektronickou formou sa musia povinne zúčastniť na Generálnej skúške elektronickej formy Testovania 5


E-Testovanie 5 pre certifikačné školy - organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia

E-T5-2015 – Špecifické požiadavky testovania – offline aj online forma
E-T5-2015 – Termíny pre činnosti školského koordinátora – offline aj online forma (aktualizácia 9.11.2015)
E-T5-2015 – Harmonogram pre ZŠ s VJS_MAT_ SJL – offline forma
E-T5-2015 – Harmonogram pre ZŠ s VJM_MAT_MJL– offline forma
E-T5-2015 – Harmonogram pre ZŠ s VJS_MAT_ SJL – online forma
E-T5-2015 – Harmonogram pre ZŠ s VJM_MAT_MJL– online forma
Pokyny pre školského koordinátora - offline aj online forma
Pokyny pre IT administrátora - offline aj online forma
Pokyny pre administrátora - offline aj online forma
Rozhodovací strom krízových situácií
Schéma procesov pred Certifikačným elektronickým testovaním
Schéma procesov v deň Certifikačného elektronického testovania