O projekte

Národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania realizuje NÚCEM v rámci Operačného programu Vzdelávanie.
Projekt je spolufinacovaný z Európskeho sociálneho fondu.


Obdobie realizácie projektu: marec 2013 – november 2015

Kľúčový cieľ projektu: Vytvorenie podmienok na postupné zapojenie všetkých základných a stredných škôl do elektronického testovania.

Miesto realizácie:
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Bratislavský kraj

Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú
ITMS kód Projektu: 26110130546

Prioritná os 4: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
Opatrenie 4.1: Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj
ITMS kód Projektu: 26140130030

Financovanie projektu:
Európsky sociálny fond (85%), ŠR (15%)
Rozpočet celkom: 28 220 242,60 Eur (z toho: 25 654 789,62 € / ITMS kód Projektu 26110130546 a 2 565 452,98 € / ITMS kód Projektu 26140130030)