E-MATURITA 2017

E-MATURITA je elektronická forma externej časti maturitnej skúšky (EČ MS).
Je rovnocenná s klasickou, papierovou formou EČ MS. Testy sú v elektronickej i papierovej forme obsahovo rovnocenné.
E-MATURITU môžu absolvovať iba žiaci stredných škôl, ktoré majú certifikačné licencie do systému e-Test.

Žiakom absolvujúcim elektronické testy sa pridáva k riadnemu času na vyplnenie testu aj manipulačný čas na prácu s odpoveďovým hárkom.
 
E-MATURITA 2017:
Termín: 14., 16. a 17. marec 2017
Prihlasovanie žiakov na riadny termín E-MATURITY 2017:  20. 2. – 13. 3. 2017
Forma: offline aj online (podľa technických podmienok na škole)
Žiaci, ktorí prejavia záujem absolvovať toto testovanie elektronickou formou sa musia povinne zúčastniť na generálnej skúške E-MATURITY. 

Generálna skúška E-MATURITY 2017:
Termín: 14. – 16. február 2017
Forma: offline aj online
Generálnej skúšky sa zúčastnilo 4 375 žiakov zo 163 škôl. Všetkým zapojeným školám ďakujeme za spoluprácu.

UPOZORNENIE!
Pre bezproblémový priebeh generálnej skúšky aj samotnej E-Maturity 2017 je NEVYHNUTNÉ, aby školský koordinátor zabezpečil v spolupráci s IT administrátorom aktualizáciu offline klienta na najnovšiu verziu.
 
Špecifikácia testov E-Maturity 2017
(testy sú po obsahovej stránke totožné s testami riadneho termínu EČ MS 2017)
Špecifikácia testov zo SJL, MJL, SJSL
Špecifikácia testu z MAT

Dešifrovacie kľúče E-Maturita 2017
zverejníme v deň testovania

Dešifrovací kľúč k testu z MJL
 


E-MATURITA 2017 – organizačné pokyny a sprievodná dokumentáciapre certifikačné školy
 
· E-Maturita 2017 - Termíny činností školského koordinátora – offline aj online forma
· E-Maturita 2017 - Špecifické požiadavky testovania – offline aj online forma
· E-Maturita 2017 - Usmernenie pre predsedov ŠMK a PMK
· Pokyny pre školského koordinátora – offline aj online forma
· Pokyny pre IT administrátora – offline aj online forma
· Pokyny pre administrátora – offline aj online forma
· Schéma procesov pred certifikačným elektronickým testovaní
· Schéma procesov v deň certifikačného elektronického testovania
· Rozhodovací strom krízových situácií
· E-Maturita 2017 –  Harmonogram SJL a SJSL – offline
· E-Maturita 2017 –  Harmonogram SJL a SJSL – online
· E-Maturita 2017 –  Harmonogram MAT – offline
· E-Maturita 2017 –  Harmonogram MAT – online
· E-Maturita 2017 –  Harmonogram MJL – offline
· E-Maturita 2017 –  Harmonogram MJL – online
· E-Maturita 2017 – prehľad vzťahov – MAT (sj)
· E-Maturita 2017 – prehľad vzťahov – MAT (mj)
· E-Maturita 2017 – mapa klávesnice (MJL)
· E-Maturita 2017 – klávesové skratky (MJL)

Dotazník - vyplní koordinátor v deň testovania do 14:00 hod.
http://goo.gl/W9WjxR
 
Kontakty na tím pre správu a prevádzku e-Testu:
Email: e-testovanie@nucem.sk,
Tel. č.: +421 268 260 304, +421 268 260 334, +421 268 260 335
V pracovných dňoch od 8:00 - 15:30.