E-testovanie JESEŇ 2016

elektronické testovanie v období september - november 2016

Po úspešnej realizácii E-Maturity 2016, E-Testovania 9-2016 a e-testovaní v minulom školskom roku  NÚCEM pokračuje v aktívnom využívaní systému e-Test aj v školskom roku 2016/2017.

V období 21. september – 11. november 2016 budú v systéme e-Test pre žiakov základných a stredných škôl pripravené testy určené na vstupné a školské testovanie s cieľom pilotáží úloh pre elektronickú databázu úloh.

Všetky školy pozývame na účasť v týchto testovaniach!

E-testovanie poskytne školám spätnú väzbu o vedomostiach a zručnostiach ich žiakov, potrebnú pre autoevalváciu školy a nám pomôže dopĺňať kvalitné úlohy do elektronickej banky úloh. Učitelia prostredníctvom elektronických testov môžu overovať úroveň vstupných a priebežných vedomostí svojich žiakov. Testy môžete rovnako využiť aj na riaditeľské hodnotenie vedomostnej úrovne žiakov vašej školy.

Žiaci dostanú predbežné hodnotenie hneď po absolvovaní testov. Po ukončení testovacieho cyklu bude mať riaditeľ školy na portáli systému e-Test (NOVINKY) prístup k reportom s výsledkami: úspešnosť a dosiahnutý percentil žiakov, úspešnosť školy a celkovú úspešnosť testu.

Testovania sú rozčlenené do 4 etáp (2 etapy pre ZŠ a 2 etapy pre SŠ):

Vstupné testy pre žiakov základných škôl
Termín testovania: 21. september – 19. október 2016
Prihlasovanie na testovanie: 13. 9. – 19. 10. 2016
Trvanie testov: 40 minút
-          1 test z matematiky pre žiakov 5. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským
-          1 test zo SJSL a 1 test z MJL pre žiakov 5. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
-          2 testy z matematiky (geometrie) pre žiakov 7., resp. 8. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským
-          1 test z matematiky (kombinatoriky) pre žiakov  8. a 9. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
-          1 test zo SJL pre žiakov 8. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským
-          1 test z MJL pre žiakov 9. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
(viac info o testoch nájdete v dokumente Anotácie testov – Vstupné testy pre ZŠ)
 
Vstupné testy pre žiakov stredných škôl
Termín testovania: 26. september – 21. október 2016
Prihlasovanie na testovanie: 13. 9. – 21. 10. 2016
Trvanie testov: 80 minút (okrem testu SJSL pre 1. roč. SŠ)
-          1 test zo SJL zameraný na čítanie s porozumením pre žiakov 2. - 4. ročníka SŠ s vyučovacím jazykom slovenským
-          1 test zo SJSL pre žiakov 1. ročníka SŠ s vyučovacím jazykom maďarským (40 min.)
-          testy z čitateľskej gramotnosti – 1 zo SJSL a 1 z MJL pre žiakov 1. – 4. ročníka SŠ s vyučovacím jazykom maďarským
-          2 testy z matematiky  pre žiakov 1. , resp. 4 ročníka SŠ s vyučovacím jazykom slovenským
-          2 testy z cudzích jazykov (AJA2, NJA2) pre žiakov 1. ročníka SŠ
-          2 testy z cudzích jazykov (AJB1, NJB1) pre žiakov 3.  ročníka gymnázií alebo 4. ročníka SOŠ a konzervatórií
(viac info o testoch nájdete v dokumente Anotácie testov – Vstupné testy pre SŠ)
 
Školské testovanie pre žiakov základných škôl
Termín testovania: 10. október – 27. október 2016
Prihlasovanie na testovanie: 30. 9. – 27. 10. 2016
Trvanie testov: 40 minút (okrem testu z PRIRGR T2)
-          1 test z matematiky pre žiakov 5. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským
-          2 testy z matematickej gramotnosti pre žiakov 6. - 7., resp. 8. – 9. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským
-          1 test zo SJSL a 1 test z MJL pre žiakov 9. ročníka ZŠ
-          2 testy z prírodovednej gramotnosti pre žiakov 9. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským (z toho T2 je na 80 min.)
(viac info o testoch nájdete v dokumente Anotácie testov – Školské testovanie pre ZŠ)
 
Školské testovanie pre žiakov stredných škôl
Termín testovania: 10. október – 11. november 2016
Prihlasovanie na testovanie: 30. 9. – 11. 11. 2016
Trvanie testov: 80 minút (okrem testu SJSL – počúvanie)
-          1 test čitateľskej gramotnosti pre žiakov 2. - 4. ročníka SŠ s vyučovacím jazykom slovenským
-          1 test zo SJSL – počúvanie pre žiakov 1. - 4. ročníka SŠ s vyučovacím jazykom maďarským (40 min.)
-          2 testy z matematiky pre žiakov 4. ročníka SŠ s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským
-          1 test z prírodovednej gramotnosti pre žiakov 4. ročníka SŠ
-          1 test z finančnej gramotnosti pre žiakov 3. - 4. ročníka SŠ
(viac info o testoch nájdete v dokumente Anotácie testov – Školské testovanie pre SŠ)
 
Pred testovaním je potrebné, aby škola aktualizovala údaje o žiakoch v školskom informačnom systéme (aScAgenda, eŠkola) a zaslala ich do e-Testu (linky na postup pri aktualizácii údajov sú uvedené nižšie).
 
Anotácie testov
·         Anotácie testov – Vstupné testy pre ZŠ (21. 9. – 19. 10. 2016)
·         Anotácie testov – Vstupné testy pre SŠ (26. 9. – 21. 10. 2016)
·         Anotácie testov – Školské testovanie pre ZŠ (10. 10. – 27. 10. 2016)
·         Anotácie testov – Školské testovanie pre SŠ (10. 10. – 11. 11. 2016)
 
e-testovanie JESEŇ 2016 – organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia
·         Špecifické požiadavky testovania – Vstupné testy pre ZŠ
·         Špecifické požiadavky testovania – Vstupné testy pre SŠ
·         Špecifické požiadavky testovania – Školské testovanie pre ZŠ
·         Špecifické požiadavky testovania – Školské testovanie pre SŠ
·         NOVINKY v e-Teste, máj 2016
·         Návod na používanie systému
·         Pokyny pre školského koordinátora
·         Pokyny pre IT administrátora
·         Pokyny pre administrátora elektronického testovania
·         Riešenie problémov počas testovania
·         Proces prípravy na elektronické testovanie
·         Proces elektronického testovania v deň testovania
·         Prehľad vzťahov pre testy z MAT pre SŠ v sj
·         Prehľad vzťahov pre testy z MAT pre SŠ v mj
·         Prehľad vzťahov a jednotiek z MAT pre ZŠ
·         Špeciálne znaky – MJL
·         Mapa klávesnice – MJL
 

Kontakty na oddelenie podpory e- testovania:
Email: e-testovanie@nucem.sk,
Tel. č.: +421 268 260 304, +421 268 260 334, +421 268 260 315
V pracovných dňoch od 8:00 - 15:30.
 


Návod na export dát zo školského informačného systému (aScAgenda, eŠkola) a ich import do e-Testu sa nachádza na www.etest.sk v sekcii E-TESTOVANIE NA ŠKOLÁCH/KNIŽNICA/Import dát do e-Testu: http://www.etest.sk/kniznica/.
Sprístupnenie e-Testu
Export údajov z programu eŠkola do systému e-Test
Export údajov z programu aSc Agenda do systému e-Test

V sekcii http://www.etest.sk/kniznica/ nájdete napr. aj video manuály ako naplánovať termín testu v systéme e-Test, ako spustiť test, návod na používanie e-Testu, pokyny pre školských zamestnancov (koordinátor, IT administrátor, školský administrátor), ako aj iné informácie k testovaniu.

Dôležitá informácia:
V súvislosti s ďalším využívaním systému e-test si dovoľujeme informovať školy, ktoré majú záujem zapojiť sa do elektronického testovania, že vzhľadom na to, že projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania bol ukončený, nebude možné zo strany NÚCEM-u zabezpečiť uhrádzanie osobných nákladov zamestnancov škôl, ktorí sa budú podieľať na príprave a realizácii e-testovania.
 
Ďalej plánujeme:
V novembri (8. – 9. 11. 2016) pripravujeme v e-Teste generálnu skúšku E-Testovania 5-2016 a umožníme školám vykonať aj samotné Testovanie 5-2016 elektronicky (23. 11. 2016). Školy budeme o pripravovaných testovaniach včas informovať.