E-testovanie JESEŇ 2017

AKTUÁLNE

V období od 25.  septembra do 7. novembra 2017 mali školy možnosť testovať žiakov elektronickou formou.
Do e-testovania JESEŇ 2017 sa zapojilo spolu 514 škôl, z toho 159 stredných a 355 základných škôl. V systéme e-Test sa otestovalo vyše 31 500 žiakov a celkom bolo zrealizovaných takmer 55 000 e-testov.

Všetkým zapojeným školám a žiakom ďakujeme za spoluprácu!

Reporty s výsledkami žiakov z e-testovaní JESEŇ 2017 sú pre riaditeľov škôl dostupné po prihlásení do portálu e-Test v časti NOVINKY:
- od 15. 11. 2017 (základné školy),
- od 1. 12. 2017 (stredné školy).

Všetky školy pozývame na účasť v školských e-testovaniach  JESEŇ 2017!

V úvode školského roka 2017/2018 budú pre základné a stredné školy v systéme e-Test prístupné elektronické testy z vyučovacích jazykov a matematiky.

Žiaci dostanú predbežné hodnotenie hneď po absolvovaní testov. Po ukončení testovacieho cyklu (cca do konca novembra 2017) bude mať riaditeľ školy na portáli systému e-Test (NOVINKY) prístup k reportom s výsledkami: úspešnosť a dosiahnutý percentil žiakov, úspešnosť školy a celkovú úspešnosť testu.

Na testovanie je možné prihlasovať žiakov už od 18. septembra 2017.

E-testovania pre ZÁKLADNÉ ŠKOLY
Termín testovania: 25. september – 27. október 2017

Súbory testovaní:
ST_ZS_MAT_jesen2017
 - 1 test z matematiky (geometria) pre žiakov 9. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským
 - 2 testy z matematiky pre žiakov 5. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským
 - 1 test z matematickej gramotnosti pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským
ST_ZS_VUJ_jesen2017
 - 1 test zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 9. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským
 - 1 test zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 5. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským
 - 1 test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry zameraný na počúvanie pre žiakov 5. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
 - 1 test z maďarského jazyka a literatúry pre žiakov 9. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
 - 1 test z maďarského jazyka a literatúry pre žiakov 5. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
 (Všetky testy trvajú 40 minút a sú vhodné aj pre žiakov ekvivalentných ročníkov 8-ročných gymnázií.)

E-testovania pre STREDNÉ ŠKOLY
Termín testovania: 2.  október – 7. november 2017 do 12:00 hod

Súbory testovaní:
ST_SS_MAT_jesen2017
 - 2 testy z matematiky pre žiakov 1. ročníka SŠ s vyučovacím jazykom slovenským
 - 1 test z matematiky pre žiakov 2. ročníka SŠ s vyučovacím jazykom slovenským
 - 1 test z matematiky pre žiakov 3. ročníka SŠ s vyučovacím jazykom slovenským
ST_SS_VUJ_jesen2017
 - 1 test zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 4. ročníka SŠ s vyučovacím jazykom slovenským
 - 1 test zo slovenského jazyka a literatúry (syntax) pre žiakov 2. – 4. ročníka SŠ s vyučovacím jazykom slovenským
 - 1 test z čitateľskej gramotnosti pre žiakov všetkých ročníkov SŠ s vyučovacím jazykom slovenským
 - 1 test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry so zameraním na počúvanie pre žiakov všetkých ročníkov SŠ s vyučovacím jazykom maďarským
 - 1 test z čitateľskej gramotnosti zo SJSL pre žiakov všetkých ročníkov SŠ s vyučovacím jazykom maďarským
 - 1 test z čitateľskej gramotnosti z MJL pre žiakov všetkých ročníkov SŠ s vyučovacím jazykom maďarským
 - 1 test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre žiakov 1.ročníka SŠ s vyučovacím jazykom maďarským
(Všetky testy trvajú 40 minút a sú vhodné aj pre žiakov ekvivalentných ročníkov 8-ročných gymnázií.)

Anotácie testov
·  Anotácie testov pre základné školy
·  Anotácie testov pre stredné školy

Pred testovaním je potrebné, aby mala škola aktualizované údaje o žiakoch pre školský rok 2017/2018 v školskom informačnom systéme (aScAgenda, eŠkola) a zaslala ich do e-Testu (linky na postup pri aktualizácii údajov sú uvedené nižšie).

E-testovania JESEŇ 2017 – organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia
· Špecifické požiadavky testovania - Testy pre žiakov ZŠ
· Špecifické požiadavky testovania - Testy pre žiakov SŠ
· Návod na používanie systému
· Pokyny pre školského koordinátora
· Pokyny pre IT administrátora
· Pokyny pre administrátora elektronického testovania
· Riešenie problémov počas testovania
· Proces prípravy na elektronické testovanie
· Proces elektronického testovania v deň testovania
· Prehľad vzťahov a jednotiek pre testy z MAT pre ZŠ v sj
· Prehľad vzťahov a jednotiek pre testy z MAT pre ZŠ v mj
· Prehľad vzťahov pre testy z MAT pre SŠ v sj
· Klávesové skratky pre testy z MJL
· Mapa klávesnice pre testy z MJL

Kontakty na tím pre správu a prevádzku e-Testu:
Email: e-testovanie@nucem.sk,
Tel. č.: +421 268 260 304, +421 268 260 334, +421 268 260 335
V pracovných dňoch od 8:00 - 15:30.
 
________________________________________
Návod na export dát zo školského informačného systému (aScAgenda, eŠkola) a ich import do e-Testu sa nachádza na www.etest.sk v sekcii E-TESTOVANIE NA ŠKOLÁCH/KNIŽNICA/Import dát do e-Testu: http://www.etest.sk/kniznica/.
Sprístupnenie e-Testu
Export údajov z programu eŠkola do systému e-Test
Export údajov z programu aSc Agenda do systému e-Test

V sekcii http://www.etest.sk/kniznica/ nájdete napr. aj video manuály ako naplánovať termín testu v systéme e-Test, ako spustiť test, návod na používanie e-Testu, pokyny pre školských zamestnancov (koordinátor, IT administrátor, školský administrátor), ako aj iné informácie k testovaniu.