Ciele výskumu

Očakávame, že výskum sprievodných aspektov vzdelávania prinesie poznanie, ktoré z nich majú vplyv na školskú úspešnosť žiaka, akým smerom pôsobí a aký je významný. Preto kognitívne testovania v SJL , ČG, MAT a MG plánujeme obohatiť o merania ďalších charakteristík žiakov, ich postojov a podmienok vzdelávania. Tieto faktory nazývame kontextuálne premenné. Štatistickým spracovaním vstupných a výstupných kognitívnych meraní žiakov skúmaných škôl získame pridanú hodnotu každej zapojenej školy vo vzdelávaní svojich žiakov v danom predmete či oblasti. Tí istí žiaci budú oslovení na vypĺňanie ďalších testov, dotazníkov a ankiet, v ktorých budeme zbierať kontextuálne premenné kvality vzdelávania. Naším výskumným cieľom je okrem iného zistiť, ktoré kontextuálne premenné škola neovplyvňuje, ale do výkonu žiaka zasahujú. Takou premennou je napríklad socioekonomický a kultúrny status žiaka, zdravotné znevýhodnenie žiaka, dochádzka žiaka do školy a podobne. Účel je zrejmý: radi by sme každého testovaného žiaka informovali o jeho vzdelávacom úspechu v porovnaní  s približne 4 000 žiakmi jeho populácie a školám poskytovali maximálne objektívnu a dostatočne komplexnú reflexiu kvality ich práce. Spätná väzba bude diskrétna, slúžiaca sebahodnoteniu žiakov a škôl.