E-MATURITA 2016

E-MATURITA  je elektronická forma externej časti maturitnej skúšky (EČ MS). Je rovnocenná s písomnou formou EČ MS. Testy sú v oboch formách obsahovo rovnocenné. E-MATURITU môžu absolvovať iba žiaci certifikačných škôl (škola použije certifikačné licencie).

Žiakom maturujúcim elektronicky pridal e-Test manipulačný čas na prácu s odpoveďovým hárkom.
Forma: offline aj online (na základe rozhodnutia NÚCEM)

Žiaci, ktorí majú záujem absolvovať toto testovanie elektronickou formou sa mali zúčastniť na Generálnej skúške elektronickej formy maturity. 

Termín E-MATURITY: 15. - 18. marca 2016
Prihlasovanie žiakov na E-MATURITU 2016: 3. - 13. marca 2016

UPOZORNENIE!
Pre bezproblémový priebeh E-MATURITY 2016 je NEVYHNUTNÉ, aby školský koordinátor zabezpečil v spolupráci s IT administrátorom aktualizáciu offline klienta na najnovšiu verziu (1.0.15.0.)

Dešifrovacie kľúče pre E-MATURITU 2016:
Dešifrovací kľúč k testu E-MS_2016_SJL_15.3.2016
Dešifrovací kľúč k testu E-MS_2016_SJSL_15.3.2016
Dešifrovací kľúč k testu E-MS_2016_MAT_17.3.2016
Dešifrovací kľúč k testu E-MS_2016_MJL_18.3.2016

E-MATURITA pre certifikačné školy - organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia

·         NOVINKY v e-Teste, marec 2016, online forma
·         Pokyny pre školského koordinátora – offline aj online forma
·         Pokyny pre IT administrátora – offline aj online forma
·         Pokyny pre administrátora – offline aj online forma
·         Schéma procesov pred certifikačným elektronickým testovaním
·         Schéma procesov v deň certifikačného elektronického testovania
·         Rozhodovací strom krízových situácií
·         E-Maturita 2016 – Termíny pre činnosti školského koordinátora – offline aj online forma
·         E-Maturita 2016 – Špecifické požiadavky testovania – offline aj online forma
·         E-Maturita 2016 – Usmernenie pre predsedov ŠMK a PMK - offline aj online
·         E-Maturita 2016 – Harmonogram SJL a SJSL – offline
·         E-Maturita 2016 – Harmonogram SJL a SJSL – online
·         E-Maturita 2016 – Harmonogram MAT – offline
·         E-Maturita 2016 – Harmonogram MAT – online
·         E-Maturita 2016 – Harmonogram MJL – offline
·         E-Maturita 2016 – Harmonogram MJL – online
·         E-Maturita 2016 – prehľad vzorcov – MAT
·         E-Maturita 2016 – prehľad vzorcov – MAT (maďarský preklad)
·         E-Maturita 2016 – mapa klávesnice (MJL)
·         E-Maturita 2016 – klávesové skratky (MJL)

Dotazník - vyplní koordinátor v deň testovania do 14:00 hod.
http://goo.gl/W9WjxR