Dotazníky

Inklúzia žiakov
Inklúzia v kontexte školy znamená začlenenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do bežnej školy. Cieľom inkluzívneho vzdelávania je teda poskytnúť v rámci školy také prostredie, v ktorom sa bude môcť úspešne uplatniť  každý, aj znevýhodnený žiak. Keďže jedným z hlavných predpokladov inklúzie je začlenenie žiaka do triedneho kolektívu, správanie ostatných žiakov k znevýhodneným spolužiakom výrazne ovplyvňuje tento proces.

Klíma pedagogického zboru
Kvalita vzťahov a interpersonálnych procesov, ktoré fungujú vo vnútri učiteľského zboru, tak ako ju vnímajú učitelia vystihuje túto časť školskej klímy. Z hľadiska klímy pedagogického zboru rozlišujeme školy otvorené a uzavreté. Pre otvorenú školu je charakteristická vyššia angažovanosť učiteľov, dôvera, demokracia, stabilita a súdržnosť. Naopak uzavreté školy majú neangažovaných učiteľov, nedôveru, formálnosť, odstup a celkovo nejasné smerovanie.

Interakčný štýl riaditeľa
Štýl vedenia je charakterizovaný ako „správanie, ktoré riaditeľ uplatňuje pri plánovaní, organizácii, hodnotení, motivovaní a riadení.“ Je to spôsob správania ovplyvňujúci interakciu riaditeľa s okolím a vykonávanie jeho práce. Bežne uplatňovaný štýl vedenia môže ovplyvniť celkovú klímu školu a vzťahy v nej. Žiadny riaditeľ nemá vyhranený, čistý štýl vedenia. Vždy ide o kombináciu jednotlivých typov, pričom niektorý alebo niektoré prevládajú.

Motivácia žiakov
Motivácia ovplyvňuje školské výkony žiaka. Nedostatok motivácie k učeniu býva častým dôvodom zlyhávania v škole a naopak, veľká motivácia môže pomôcť preklenúť deficit v určitých schopnostiach. Pri hľadaní optimálneho prístupu k motivovaniu žiakov na vyučovaní je potrebné zistiť, ktoré potreby sú v individuálnej hierarchii daného žiaka dominantné a uplatniť rozmanité a originálne podnety v rôznorodých oblastiach osobnosti žiaka.

Rodinné zázemie žiakov
Pre priblíženie rodinného zázemia žiaka sme využili meranie socioekonomického a kultúrneho statusu žiaka, ktorý vyjadruje index ESCS. V skúmaní tohto ukazovateľa sme využili dotazník (ESCS 36), ktorý je aj súčasťou medzinárodných meraní PISA.  Sociálny a kultúrny kontext, v ktorom dieťa vyrastá a kde sa učí, podľa mnohých výskumov priamo ovplyvňuje školskú úspešnosť.

Intelektové predpoklady žiakov
Študijné predpoklady žiaka sú dané intelektom žiaka, motiváciou a rodinným zázemím, teda faktormi, ktoré na jednej strane škola neovplyvňuje, na strane druhej medzi prechodom z nižšieho stupňa vzdelávacieho systému na vyšší si pedagógovia odovzdávajú výsledky svojej práce – študijné predpoklady žiaka v tomto zmysle škola kultivuje.

Klíma školy
Na pozitívnej klíme školy sa podieľajú všetci aktéri školy, dokonca aj rodičia. Žiaci očakávajú zrozumiteľnosť požiadaviek zo strany učiteľov, spravodlivosť a záujem. Chcú mať pocit úspechu, vlastnej sebarealizácie a bezstresového prostredia. Učitelia považujú klímu v škole za priaznivú vtedy, keď vládne rešpekt v medziľudských vzťahoch, keď je prostredie motivujúce a realizuje sa pokojná, tvorivá spolupráca so žiakmi a medzi učiteľmi navzájom.

Interakčný štýl učiteľa
Vyučovanie sprevádza množstvo sociálnych interakcií. Aby ich učiteľ mohol riadiť, musí ich poznať, správne a pohotovo sa zachovať. Interakčný štýl je spôsob kontaktu, ktorý učiteľ alebo žiak preferuje. Je to relatívne stabilná charakteristika, ktorá oboch aktérov dobre reprezentuje. Umožňuje predvídať činnosť partnera a pripraviť sa na ňu.