E-MATURITA 2019


E-MATURITA je elektronická forma externej časti maturitnej skúšky (EČ MS).
Je rovnocenná s klasickou, papierovou formou EČ MS. Testy sú v elektronickej i papierovej forme obsahovo rovnocenné.
E-MATURITU môžu absolvovať iba žiaci stredných škôl, ktoré majú certifikačné licencie do systému e-Test.
 
Žiakom absolvujúcim elektronické testy sa pridáva k riadnemu času na vyplnenie testu aj manipulačný čas na prácu
s odpoveďovým hárkom.
 
E-MATURITA 2019
sa uskutoční
  • z matematiky na školách s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským
  • zo slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom slovenským
  • zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry na školách s vyučovacím jazykom maďarským
Termín: 12. a 14. marec 2019
Prihlasovanie žiakov na riadny termín E-MATURITY 2019: 20. 2. – 7. 3. 2019
Forma: offline aj online (podľa technických podmienok na škole)
Žiaci, ktorí prejavia záujem absolvovať toto testovanie elektronickou formou sa musia povinne zúčastniť na generálnej skúške E-MATURITY. 

Generálna skúška E-MATURITY 2019
Cieľom Generálnej skúšky E-MATURITY je absolvovať všetky procesy spojené s "ostrým" testovaním E-MATURITA. Zároveň si žiaci môžu preveriť svoje vedomosti a vyskúšať si elektronické testovacie prostredie e-Test.
Termín: 5. a 6. február 2019
Generálnej skúšky sa zúčastnilo 4 175 žiakov zo 153 škôl. Všetkým zapojeným školám ďakujeme za spoluprácu.

Upozorňujeme, že v niektorých dňoch bude systém e-Test neprístupný, resp. bude pracovať v obmedzenom režime. Viac informácií nájdete na: (http://www.etest.sk/odstavky-e-testu-v-mesiacoch-februar-april-2019/).

UPOZORNENIE!
Pre bezproblémový priebeh generálnej skúšky aj samotnej E-Maturity 2019 je NEVYHNUTNÉ, aby školský koordinátor zabezpečil v spolupráci s IT administrátorom aktualizáciu offline klienta na najnovšiu verziu.
 
Špecifikácia testov E-Maturity 2019
(testy sú po obsahovej stránke totožné s testami riadneho termínu EČ MS 2018)
Špecifikácia testov zo SJL, MJL
Špecifikácia testu z MAT
Špecifikácia testu zo SJSL
 
Dešifrovacie kľúče E-Maturita 2019
zverejníme v deň testovania
Dešifrovací kľúč k testu E-MS_2019_SJL_12.3.2019
Dešifrovací kľúč k testu E-MS_2019_SJSL_12.3.2019
Dešifrovací kľúč k testu E-MS_2019_MAT_14.3.2019

E-MATURITA 2019 – organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia pre certifikačné školy

GS a E-NT MATURITA 2019 – organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia pre RTC
Kontakty na tím pre správu a prevádzku e-Testu:
Email: e-testovanie@nucem.sk,
Tel. č.: +421 268 260 334, +421 268 260 335, +421 268 260 304, +421 268 260 105
V pracovných dňoch od 8:00 - 15:30.