Maturita online/E-MATURITA

Maturita online/E-MATURITA  je elektronická forma externej časti maturitnej skúšky (EČ MS). Je rovnocenná s písomnou formou EČ MS. Testy sú v oboch formách obsahovo rovnocenné. Maturitu online môžu absolvovať iba žiaci certifikačných škôl.
Žiakom maturujúcim elektronicky pridával e-Test manipulačný čas na prácu s odpoveďovým hárkom.
 
Termín Maturity online/E-MATURITY: 17. - 20. marca 2015.

Prihlasovanie žiakov na E-MATURITU 2015:  4. marec 2015 - 12. marec 2015.


Ako si žiak pozrie svoje predbežné výsledky v teste


6. 5. 2015.
Podrobné reporty, ktoré školám budú najbližšie dni generované do profilu riaditeľa školy v systéme e-Test, zahŕňajú údaje za tých žiakov, ktorí absolvovali LEN elektronické testovanie. Percentil uvedený v týchto reportoch porovnáva danú školu, resp. žiakov (absolvujúcich E-Maturitu) so školami, resp. žiakmi, ktorí sa zúčastnili na elektronickom testovaní EČ MS 2015 (do tohto výpočtu teda nevstupovali výsledky žiakov, ktorí písali papierovú formu EČ MS 2015). Percentil z e-testovania je teda odlišný od oficiálneho percentilu žiaka v danom predmete.

Na oficiálne dokumenty škola uvádza percentil žiakov, ktorý je uvedený v oficiálnych výsledkoch Vašich žiakov, ktoré škole poskytlo ŠVS Banská Bystrica, alebo si ich stiahla prostredníctvom svojho školského informačného systému.

Oficiálne výsledky žiakov z EČ MS 2015 vypovedajú o  dosiahnutej úspešnosti žiakov a prislúchajúcom percentile a tieto boli vypočítané zo súboru všetkých testovaných žiakov, ktorí absolvovali EČ MS 2015 (dovedna aj v papierovej aj v elektronickej forme testovania). Percentil v oficiálnych výsledkoch vypovedá o umiestnení Vašich žiakov vzhľadom na celú populáciu súčasných maturantov, ktorí absolvovali EČ MS z daného predmetu a tento percentil musí byť uvedený aj na maturitnom vysvedčení žiakov.