E-TESTOVANIE 5-2016

AKTUÁLNE

23. novembra 2016 úspešne absolvovalo Testovanie 5-2016 elektronickou formou 1 602 žiakov 5. ročníka 83 základných škôl.

Všetkým zapojeným školám a žiakom ďakujeme za spoluprácu!

Oficiálne výsledky všetkých žiakov budú mať školy dostupné v elektronickej podobe v Proforiente pre stiahnutie do školských informačných systémov najneskôr 20. decembra 2016. Zároveň po 21. 12. 2016 budú pre riaditeľov škôl dostupné podrobnejšie reporty z E-Testovania 5-2016 po prihlásení do portálu e-Test v časti NOVINKY.
Najneskôr 18. januára 2017 budú školám zaslané oficiálne výsledkové listiny v papierovej podobe.


E-TESTOVANIE 5 je elektronická forma testovania žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5, resp. T5). Testy sú v elektronickej i papierovej forme obsahovo rovnocenné.

Žiakom absolvujúcim T5 elektronicky pridáva e-Test k riadnemu času na vyplnenie testu aj manipulačný čas na prácu s odpoveďovým hárkom. 

E-Testovanie 5-2016 sa uskutoční

· na školách s vyučovacím jazykom slovenským: z matematiky a slovenského jazyka a literatúry,
· na školách s vyučovacím jazykom maďarským: z matematiky a maďarského jazyka a literatúry.
Forma: offline aj online (škola použije certifikačné licencie)

Generálna skúška E-Testovania 5-2016 sa uskutočnila v dňoch 8. a 9. novembra 2016. Zapojilo sa do nej 103 ZŠ a vyše 2 500 žiakov 5. ročníka. Všetkým zapojeným školám ďakujeme za účasť a spoluprácu!

E-Testovanie 5-2016

Termín: 23. november 2016
Prihlasovanie žiakov na riadny termín E-T5-2016:  15. – 22. november 2016.
(21. novembra 2016 bude systém prístupný až v popoludňajších hodinách.)
Podmienkou účasti žiaka na riadnom termíne E-T5-2016 je jeho účasť na generálnej skúške.

UPOZORNENIE!
Pre bezproblémový priebeh generálnej skúšky aj samotného E-TESTOVANIA 5-2016 je NEVYHNUTNÉ, aby školský koordinátor zabezpečil v spolupráci s IT administrátorom aktualizáciu offline klienta na najnovšiu verziu.

Špecifikácie testov E-T5-2016
(testy sú po obsahovej stránke totožné s testami riadneho termínu T5-2016)
Špecifikácia testu z matematiky
Špecifikácia testov z vyučovacích jazykov

E-Testovanie 5 - 2016 - organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia pre certifikačné školy
· E-T5-2016 – Špecifické požiadavky testovania – offline aj online forma
· E-T5-2016 – Termíny pre činnosti školského koordinátora – offline aj online forma
· E-T5-2016 – Harmonogram pre ZŠ s VJS – online
· E-T5-2016 – Harmonogram pre ZŠ s VJM – online
· E-T5-2016 – Harmonogram pre ZŠ s VJS – offline
· E-T5-2016 – Harmonogram pre ZŠ s VJM – offline
· Pokyny pre školského koordinátora – offline aj online forma
· Pokyny pre IT administrátora – offline aj online forma
· Pokyny pre administrátora – offline aj online forma
· Rozhodovací strom krízových situácií
· Schéma procesov pred certifikačným elektronickým testovaním
· Schéma procesov v deň certifikačného elektronického testovania
· E-T5-2016 –  mapa klávesnice (MJL)
· E-T5-2016 –  klávesové skratky (MJL)

Dotazník - vyplní koordinátor v deň testovania do 14:00 hod.
https://goo.gl/doB79h
 
Kontakty na oddelenie podpory e- testovania:
Email: e-testovanie@nucem.sk,
Tel. č.: +421 268 260 304, +421 268 260 334, +421 268 260 335
V pracovných dňoch od 8:00 - 15:30.