E-testovanie MÁJ 2017

PREDĹŽENIE TESTOVANIA - JÚN 2017

Pre veľký záujem zo strany škôl sme sprístupnili „májové“ testy aj pre e-testovanie v júni 2017.

O testy, ktoré sme v e-Teste pripravili na MÁJ 2017, bol veľmi veľký záujem.
Celkom sa do tohto testovania zapojilo 336 základných škôl a 58 stredných škôl. Na ZŠ sa otestovalo 21 293 žiakov, na SŠ sa otestovalo 3 795, niektorí aj vo viacerých testoch.
Takto sa v období od 10. mája do 2. júna 2017 v systéme e-Test zrealizovalo vyše 44 tisíc testov.
 
Vzhľadom na pretrvávajúci záujem škôl o tieto testy, ponúkame ich v systéme e-Test aj v mesiaci jún v nových súboroch testovaní:
ST_e-testy_JUN_2017_ZS
ST_e-testy_JUN_2017_ISCED 3

Prihlásiť na toto testovanie a testovať sa môžete od 7. júna do 20. júna 2017.

Upozornenie:
Z testov, ktoré škola zrealizuje v júni 2017, nebudeme zasielať reporty s výsledkami.


Po úspešnej realizácii elektronickej formy maturitnej skúšky a Testovania 9 v marci a apríli tohto roku NÚCEM pokračuje v aktívnom využívaní systému e-Test.
 

V období od 10. mája do 2.  júna 2017 budú v systéme e-Test prístupné elektronické testy z vyučovacích jazykov, matematiky a anglického jazyka.
 
Žiaci dostanú predbežné hodnotenie hneď po absolvovaní testov. Po ukončení testovacieho cyklu (do 19. 6. 2017) bude mať riaditeľ školy na portáli systému e-Test (NOVINKY) prístup k reportom s výsledkami: úspešnosť a dosiahnutý percentil žiakov, úspešnosť školy a celkovú úspešnosť testu.

Všetky školy pozývame na účasť v e-testovaniach MÁJ 2017!
 
E-testovania pre ZÁKLADNÉ ŠKOLY
Termín testovania: 10. – 31. máj 2017
Prihlasovanie na testovanie: 26. apríl – 31. máj 2017
- 2 testy z matematiky pre žiakov 4. ročníka ZŠ
(každý test 20 úloh, trvanie testu 40 minút)
- 2 testy zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 4. ročníka ZŠ (každý test 20 úloh, trvanie testu 40 minút) 
- 1 test zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 7. ročníka ZŠ (20 úloh, trvanie testu 40 minút)
- 1 test z matematiky (kombinatorika) pre žiakov 7. a/alebo 8. ročníka ZŠ (15 úloh, trvanie testu 40 minút)
- 1 test z matematiky pre žiakov 8. ročníka ZŠ (15 úloh, trvanie testu 40 minút)
- 1 test z maďarského jazyka a literatúry pre žiakov 8. ročníka ZŠ (20 úloh, trvanie testu 40 minút)
- 2 testy z anglického jazyka, úroveň A2 (10, resp. 14 úloh, trvanie testu 40 minút)
(Testy sú vhodné aj pre žiakov ekvivalentných ročníkov 8-ročných gymnázií.)
 
E-testovania pre STREDNÉ ŠKOLY
Termín testovania: 10.  máj – 2. jún 2017
Prihlasovanie na testovanie: 26. apríl – 2. jún 2017

- 1 test zo slovenského jazyka a literatúry (morfológia) pre žiakov všetkých ročníkov strednej školy (30 úloh, trvanie testu 40 minút) 
- 1 test zo slovenského jazyka a literatúry (literatúra) pre žiakov všetkých ročníkov strednej školy
(30 úloh, trvanie testu 40 minút) 
- 1 test z matematiky pre žiakov 3. ročníka SŠ
(16 úloh, trvanie testu 80 minút)
- 1 test z anglického jazyka, úroveň B1 (27 úloh, trvanie testu 80 minút) 
(Testy sú vhodné aj pre žiakov ekvivalentných ročníkov 8-ročných gymnázií.)

Anotácie testov
·  Anotácie testov pre základné školy
·  Anotácia testov pre stredné školy
 
Pred testovaním je potrebné, aby mala škola aktualizované údaje o žiakoch pre školský rok 2016/2017 v školskom informačnom systéme (aScAgenda, eŠkola) a zaslala ich do e-Testu (linky na postup pri aktualizácii údajov sú uvedené nižšie).

E-testovania MÁJ 2017– organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia
· Špecifické požiadavky testovania - Testy pre žiakov ZŠ
· Špecifické požiadavky testovania - Testy pre žiakov SŠ
· Návod na používanie systému
· Pokyny pre školského koordinátora
· Pokyny pre IT administrátora
· Pokyny pre administrátora elektronického testovania
· Riešenie problémov počas testovania
· Proces prípravy na elektronické testovanie
· Proces elektronického testovania v deň testovania
· Prehľad vzťahov pre testy z MAT pre SŠ v sj
· Prehľad vzťahov a jednotiek pre testy z MAT pre ZŠ v sj
· Prehľad vzťahov a jednotiek pre testy z MAT pre ZŠ v mj
· Klávesové skratky pre testy z MJL
· Mapa klávesnice pre testy z MJL

Kontakty na tím pre správu a prevádzku e-Testu:
Email: e-testovanie@nucem.sk,
Tel. č.: +421 268 260 304, +421 268 260 334, +421 268 260 335
V pracovných dňoch od 8:00 - 15:30.


Návod na export dát zo školského informačného systému (aScAgenda, eŠkola) a ich import do e-Testu sa nachádza na www.etest.sk v sekcii E-TESTOVANIE NA ŠKOLÁCH/KNIŽNICA/Import dát do e-Testu: http://www.etest.sk/kniznica/.
Sprístupnenie e-Testu
Export údajov z programu eŠkola do systému e-Test
Export údajov z programu aSc Agenda do systému e-Test

V sekcii http://www.etest.sk/kniznica/ nájdete napr. aj video manuály ako naplánovať termín testu v systéme e-Test, ako spustiť test, návod na používanie e-Testu, pokyny pre školských zamestnancov (koordinátor, IT administrátor, školský administrátor), ako aj iné informácie k testovaniu.