Pripravujeme

V rámci národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania pripravujeme v najbližších mesiacoch školenia pre učiteľov základných a stredných škôl zapojených do projektu.
 
Názov školenia:
Zásady zostavovania testov
 
Lektor:
Mgr. Timotej Kubiš
 
Cieľom školenia k tvorbe testov je poskytnúť autorom úloh detailnejší pohľad na odbornú stránku prípravy testov, ktoré budú môcť v budúcnosti ako používatelia systému e-Test zostavovať.
Na školení autorov oboznámime so všetkými druhmi didaktických testov.
Hlavnou časťou školenia bude postup pri zostavovaní štandardizovaných testov, ktorého kroky by nemali chýbať ani pri zostavovaní formatívnych učiteľských testov.
Zameriame sa viac aj na prípravnú fázu tvorby testu (na formuláciu hypotéz a výskumných otázok, operacionalizáciu premenných a pod.).
Súčasťou školenia bude aj cvičenie, na ktorom si autori vyskúšajú výpočet percentilu, výpočet obťažnosti, určenie konštruktu a pod.