SLOVNÍK POJMOV

E-test– je skratka pre národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

e-Test – je názov elektronického testovacieho systému vyvinutého dodávateľom (IBM Slovensko, spol. s r. o.) pre národný projekt E-test. Školy ho využívajú prostredníctvom licencií (Licencia Škola, Licencia Žiak...) na školské, certifikačné alebo učiteľské testovanie svojich žiakov. Licencie sú pre necertifikačné školy a pre certifikačné školy rozdielne. Necertifikačná škola má oprávnenie realizovať v systéme e-Test školské a učiteľské testovanie. Certifikačná škola bude mať oprávnenie v e-Teste uskutočňovať aj certifikačné testovanie (Maturitu online/E-Maturita, Testovanie 9 online/E-Testovanie 9) a na niektorých školách budú môcť absolvovať aj adaptívne testovanie.

elektronické testovanie – je testovanie žiakov realizované elektronickou formou (používa sa aj skrátený výraz e-testovanie)

certifikačné testovanie (aj elektronické certifikačné testovanie) – je Maturita online/E-Maturita, Testovanie 9 online/E-Testovanie 9. Uskutočňuje sa v tom istom termíne a čase ako papierová forma externej časti maturitnej skúšky (EČ MS) a Testovania 9. Tieto elektronické testovania na národnej úrovni zabezpečuje NÚCEM, t.j. zadáva testy, centrálne vyhodnocuje úlohy a testy, poskytuje výsledky žiakom a  štatistiky školám. Externý test žiaci počas certifikačného testovania vypĺňajú na počítačoch v počítačovej učebni školy pod dohľadom externého dozoru.

Maturita online/E-Maturita – je nová, moderná forma vykonania Externej časti Maturitnej skúšky (EČ MS) realizovaná elektronickou formou prostredníctvom počítača (ďalej len „PC“) . Test je identický ako u papierovej formy. Maturita online je starší názov pre certifikačné testovanie elektronickou formou na SŠ, ktoré NÚCEM realizoval v rokoch 2008-2011 na vybraných školách.

Testovanie 9 online/E-Testovanie 9 (aj T9 online, resp. E-T9) – je nová, moderná forma vykonania národného merania vedomostí žiakov 9. ročníka žiakov ZŠ elektronickou formou cez PC. Test je identický ako u papierovej formy.

online testovanie – je testovanie žiakov realizované elektronickou formou v online režime, pričom online znamená s prítomnosťou internetového pripojenia

offline testovanie – je testovanie žiakov realizované elektronickou formou v offline režime, pričom offline znamená bez prítomnosti internetového pripojenia

školské testovanie –  je organizované NÚCEM-om, uskutočňuje sa v priebehu celého školského roka, a to buď ako vstupné alebo výstupné, t.j. na začiatku, na konci alebo aj počas školského roka. Testy vytvára NÚCEM (z databázy úloh a testov v e-Teste vytvorených učiteľmi v projekte), ale zadáva ich učiteľ na vyučovacej hodine v termíne, ktorý mu vyhovuje. NÚCEM v priebehu školského roka ponúkne školám školské testy z rôznych predmetov pre všetky ročníky na 2. stupni ZŠ a SŠ. Škola si vyberie termín, v ktorom si naplánuje testovanie žiakov príslušného ročníka a školský personál organizačne testovanie zabezpečí. Testy vyhodnocuje centrálne NÚCEM, žiakom poskytne výsledky (úlohy s výberom odpovede sú vyhodnotené okamžite po ukončení testovania), pričom úlohy s otvorenou odpoveďou vyhodnocujú hodnotitelia v NÚCEM-e. Školy dostanú po ukončení testovaní porovnávacie štatistiky.

učiteľské testovanie – predstavuje novú formu testovania, kde budú môcť učitelia použiť úlohy zaradené a sprístupnené v školskej databáze úloh v e-Teste na zostavenie  testov podľa ich vlastných požiadaviek. Rovnako učiteľ môže použiť (vybrať z databázy) už pripravený test a zadať ho svojim žiakom priamo na vyučovacej hodine. Týmto spôsobom môže učiteľ použiť systém e-Test ako efektívny nástroj na hodnotenie žiakov. Úlohy a testy si vyhodnocuje priamo učiteľ školy, ktorý učiteľský test zadával. NÚCEM poskytne podpornú metodiku, ktorú môže učiteľ pri hodnotení testu využiť, alebo si ju upraví podľa vlastných požiadaviek.

adaptívne testovanie – je organizované NÚCEM-om na školách s licenciou na adaptívne testovanie. Pri tomto type testovania testovací systém e-Test priebežne vyhodnocuje odpovede testovaného žiaka a v závislosti od nich vyberá z elektronickej databázy ďalšie vhodné testové úlohy, t.j. ak žiak zvládol náročnú úlohu – ponúkne mu ešte zložitejšiu a naopak, v prípade nezvládnutia úlohy ponúkne žiakovi jednoduchšiu úlohu.

školský personál - je tím spolupracovníkov, ktorí zabezpečujú priebeh elektronického testovania. Medzi spolupracovníkov patrí riaditeľ, školský koordinátor/koordinátor, IT administrátor, administrátor elektronického testovania/školský administrátor. Riaditeľ poveruje vybraný tím kolegov spoluprácou na projekte. Vykonáva úlohy, ktoré si vyžadujú kompetencie štatutára.

školský koordinátor/koordinátor - je organizátorom testovaní v škole. Zabezpečuje komunikáciu medzi NÚCEM-om a školou. Spolupracuje s administrátormi pri zabezpečení vhodných  termínov elektronického testovania, s IT administrátorom pri príprave miestností a techniky. Zodpovedá za prihlásenie žiakov do systému e-Test a za uchovanie prihlasovacích údajov žiakov. So svojimi spolupracovníkmi rieši problémy, ktoré sa vyskytnú pri e-testovaní, v prípade potreby komunikuje pri ich odstraňovaní s NÚCEM-om.

IT administrátor - zodpovedá za prípravu PC, učební alebo priestorov, v ktorých sa uskutoční elektronické testovanie. Zabezpečuje bezproblémový priebeh testovaní. Vykonáva kontrolu PC, tlačiarní, nastavení pripojenia na internet (Firewall), zabezpečuje obmedzenie prístupu nežiaducich surferov počas testovania, testuje prihlásenie a diagnostikuje testovací systém e-Test, registruje licencie. Pomáha školskému koordinátorovi riešiť technické otázky a problémy, počas testovania je pripravený zasiahnuť.

administrátor elektronického testovania/školský administrátor - je pedagogický zamestnanec školy, v ktorej sa uskutočňuje testovanie. Nesmie mať aprobáciu na vyučovanie predmetu, ktorý administruje. Je prítomný v učebni počas celého priebehu administrácie testovania z daného predmetu, zabezpečuje jeho nerušený priebeh v učebni a musí zamedziť nepovolenému a rušivému správaniu počas testovania. O činnostiach súvisiacich s administráciou testov nepodáva žiadne informácie tretím osobám.