E-testovania ZIMA 2021 (február, marec)

V období od 10. februára do 23. marca 2021 sme pre základné a stredné školy v systéme e-Test pripravili elektronické testy z čitateľskej a matematickej gramotnosti, zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, slovenského jazyka a slovenskej literatúry, maďarského jazyka a literatúry a cudzích jazykov (anglický a ruský jazyk).
Tieto testy majú možnosť školy využiť predovšetkým na priebežné opakovanie a upevňovanie učiva počas dištančného ale i prezenčného vzdelávania. Neodporúčame však, aby tieto testy používali v tomto období učitelia na hodnotenie, resp. klasifikáciu žiakov.
 
Všetky školy pozývame na účasť v e- testovaniach  ZIMA 2021!
 
Prihlasovanie na testovanie: 10. februára do 23. marca 2021
 
Termín testovania pre všetky typy škôl: 10. februára do 23. marca 2021 do 12:00
 
Termín sprístupnenia výsledkov: koniec apríla 2021 (žiaci svoj predbežný výsledok uvidia ihneď po ukončení testu)

Prehľad testov pre e-testovanie ZIMA 2021:

Súbory testovaní pre ZŠ:

ST_ISCED2_zima2021
    - 1 test z matematiky pre žiakov 5. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským (40 min.)
    - 1 test z matematiky pre žiakov 7. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským (40 min.)
    - 1 test zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 8. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským (40 min.)
    - 1 test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry (počúvanie s porozumením) pre žiakov 6. ročníka ZŠ s vyuč.
          jazykom maďarským (40 min.)
    - 1 test z maďarského jazyk a literatúry pre žiakov 8. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom maďarským (40 min.)
(Testy sú vhodné aj pre žiakov ekvivalentných ročníkov 8-ročných gymnázií.)

Súbory testovaní pre SŠ:

ST_ISCED3_VUJ_zima2021
    - 1 test zo slovenského jazyka a literatúry - syntax pre žiakov 3. ročníka SŠ s vyuč. jazykom slovenským (40 min.)
    - 1 test z čitateľskej gramotnosti SJL (čítanie s porozumením) pre žiakov 2. ročníka SŠ s vyuč. jazykom slovenským
         (40 min.)
    - 1 test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre žiakov 3. ročníka SŠ s vyuč. jazykom maďarským (30 min.)
    - 1 test z maďarského jazyk a literatúry pre žiakov 3. ročníka SŠ s vyuč. jazykom maďarským (30 min.)
    

ST_ISCED3_CJ_MAT_zima2021
   - 1 test
z anglického jazyka, úroveň B1 pre žiakov 2. ročníka gymnázií a 3. ročníka SOŠ a konzervatórií s vyuč. jazykom
         slovenským (35 minút)
   - 1 test z anglického jazyka, úroveň B2 pre žiakov 3. ročníka gymnáziís vyuč. jazykom slovenským (45 minút)
   - 1 test z ruského jazyka, úroveň B1 pre žiakov 3. ročníka gymnázií s vyuč. jazykom slovenským (35 minút)
   - 1 test z matematickej gramotnosti pre žiakov 2. ročníka SŠ s vyuč. jazykom slovenským (40 minút)
(Testy sú vhodné aj pre žiakov ekvivalentných ročníkov 8-ročných gymnázií.)

Anotácie testov
Testy pre ZŠ
Testy pre SŠ
 
E-testovania ZIMA 2021– organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia Kontakty na tím pre správu a prevádzku e-Testu:
Email: e-testovanie@nucem.sk,
Tel. č.: +421 268 260 334, +421 268 260 335, +421 268 260 304
V pracovných dňoch od 8:00 - 15:30.

Návod na export dát zo školského informačného systému (aScAgenda, eŠkola) a ich import do e-Testu sa nachádza na www.etest.sk v sekcii E-TESTOVANIE NA ŠKOLÁCH/KNIŽNICA/Import dát do e-Testu: http://www.etest.sk/kniznica/.
Sprístupnenie e-Testu
Export údajov z programu eŠkola do systému e-Test
Export údajov z programu aSc Agenda do systému e-Test

V sekcii http://www.etest.sk/kniznica/nájdete napr. aj video manuály ako naplánovať termín testu v systéme e-Test, ako spustiť test, návod na používanie e-Testu, pokyny pre školských zamestnancov (koordinátor, IT administrátor, školský administrátor), ako aj iné informácie k testovaniu.