E-MATURITA 2020

E-MATURITA je elektronická forma externej časti maturitnej skúšky (EČ MS).
Je rovnocenná s klasickou, papierovou formou EČ MS. Testy sú v elektronickej i papierovej forme obsahovo rovnocenné.
E-MATURITU môžu absolvovať iba žiaci stredných škôl, ktoré majú certifikačné licencie do systému e-Test.
 
Žiakom absolvujúcim elektronické testy sa pridáva k riadnemu času na vyplnenie testu aj manipulačný čas na prácu
s odpoveďovým hárkom.

E-MATURITA 2020 sa uskutoční
  • z matematiky na školách s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským
  • zo slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom slovenským
  • z maďarského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom maďarským
Termín: 17. a 19. marec 2020
Prihlasovanie žiakov na riadny termín E-MATURITY 2020:  18. 2. – 12. 3. 2020
Forma: offline aj online (podľa technických podmienok na škole)
Žiaci, ktorí prejavia záujem absolvovať toto testovanie elektronickou formou sa musia povinne zúčastniť na generálnej skúške E-MATURITY.

Špecifikácia testov E-Maturity 2020
(testy sú po obsahovej stránke totožné s testami riadneho termínu EČ MS 2020)
Špecifikácia testov zo SJL, MJL
Špecifikácia testu z MAT

Generálna skúška E-MATURITY 2020
Cieľom Generálnej skúšky E-MATURITY je absolvovať všetky procesy spojené s "ostrým" testovaním E-MATURITA. Zároveň si žiaci môžu preveriť svoje vedomosti a vyskúšať si elektronické testovacie prostredie e-Test.
Termín: 5. a 6. február 2020
Prihlasovanie žiakov na GS E-Maturity 2020: 22. 1. – 5. 2. 2020
Forma: offline aj online
Upozorňujeme, že v niektorých dňoch bude systém e-Test neprístupný, resp. bude pracovať v obmedzenom režime. Viac informácií nájdete na: (http://www.etest.sk/odstavky-e-testu-v-mesiacoch-februar-april-2020/).

Generálnej skúšky sa zúčastnilo 4 142 žiakov zo 145 škôl. Všetkým zapojeným školám ďakujeme za spoluprácu.

UPOZORNENIE!
Pre bezproblémový priebeh generálnej skúšky aj samotnej E-Maturity 2020 je NEVYHNUTNÉ, aby školský koordinátor zabezpečil v spolupráci s IT administrátorom aktualizáciu offline klienta na najnovšiu verziu.

Dešifrovacie kľúče E-Maturita 2020
zverejníme v deň testovania

E-MATURITA 2020 – organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia pre certifikačné školy Dotazník - vyplní koordinátor v deň testovania do 14:00 hod.
http://goo.gl/W9WjxR

Kontakty na tím pre správu a prevádzku e-Testu:
Email: e-testovanie@nucem.sk,
Tel. č.: +421 268 260 334, +421 268 260 335, +421 268 260 304, +421 268 260 105
V pracovných dňoch od 8:00 - 15:30.