E-MATURITA 2018

E-MATURITA je elektronická forma externej časti maturitnej skúšky (EČ MS).
Je rovnocenná s klasickou, papierovou formou EČ MS. Testy sú v elektronickej i papierovej forme obsahovo rovnocenné.
E-MATURITU môžu absolvovať iba žiaci stredných škôl, ktoré majú certifikačné licencie do systému e-Test.
 
Žiakom absolvujúcim elektronické testy sa pridáva k riadnemu času na vyplnenie testu aj manipulačný čas na prácu s odpoveďovým hárkom.
 
E-MATURITA 2018
sa uskutoční
·         z matematiky na školách s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským
·         zo slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom slovenským
·         zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry na školách s vyučovacím jazykom maďarským
Termín: 13. a 15. marec 2018
Prihlasovanie žiakov na riadny termín E-MATURITY 2018:  20. 2. – 8. 3. 2018
Forma: offline aj online (podľa technických podmienok na škole)
Žiaci, ktorí prejavia záujem absolvovať toto testovanie elektronickou formou sa musia povinne zúčastniť na generálnej skúške E-MATURITY. 
 
Generálna skúška E-MATURITY 2018
Cieľom Generálnej skúšky E-MATURITY je absolvovať všetky procesy spojené s "ostrým" testovaním E-MATURITA. Zároveň si žiaci môžu preveriť svoje vedomosti a vyskúšať si elektronické testovacie prostredie e-Test.
Termín: 6. a 7. február 2018
Generálnej skúšky sa zúčastnilo vyše 4 300 žiakov zo 155 škôl. Všetkým zapojeným školám ďakujeme za spoluprácu.

Upozorňujeme, že v niektorých dňoch bude systém e-Test neprístupný, resp. bude pracovať v obmedzenom režime, viac informácií nájdete na: Odstávka e-Testu (február - marec 2018).

UPOZORNENIE!
Pre bezproblémový priebeh generálnej skúšky aj samotnej E-Maturity 2018 je NEVYHNUTNÉ, aby školský koordinátor zabezpečil v spolupráci s IT administrátorom aktualizáciu offline klienta na najnovšiu verziu.
 
Špecifikácia testov E-Maturity 2018
(testy sú po obsahovej stránke totožné s testami riadneho termínu EČ MS 2018)
Špecifikácia testov zo SJL, MJL, SJSL
Špecifikácia testu z MAT
Dešifrovacie kľúče E-Maturita 2018
Dešifrovací kľúč k testu E-MS_2018_MAT_15.3.2018

E-MATURITA 2018 – organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia pre certifikačné školy
E-Maturita 2018 – Termíny pre činnosti školského koordinátora – offline aj online forma
E-Maturita 2018 – Špecifické požiadavky testovania – offline aj online forma
E-Maturita 2018 - Usmernenie pre predsedov ŠMK a PMK - online aj offline forma
Pokyny pre školského koordinátora – offline aj online forma
Pokyny pre IT administrátora – offline aj online forma
Pokyny pre administrátora – offline aj online forma
Schéma procesov pred certifikačným elektronickým testovaní
Schéma procesov v deň certifikačného elektronického testovania
Rozhodovací strom krízových situácií
E-Maturita 2018 –  Harmonogram SJL a SJSL – offline
E-Maturita 2018 –  Harmonogram SJL a SJSL – online
E-Maturita 2018 –  Harmonogram MAT – offline
E-Maturita 2018 –  Harmonogram MAT – online
Prehľad vzťahov – MAT (sj)
Prehľad vzťahov – MAT (mj)
Mapa klávesnice (MJL)
Klávesové skratky (MJL)

Dotazník - vyplní koordinátor v deň testovania do 14:00 hod.
http://goo.gl/W9WjxR


Kontakty na tím pre správu a prevádzku e-Testu:
Email: e-testovanie@nucem.sk,
Tel. č.: +421 268 260 334, +421 268 260 335, +421 268 260 304, +421 268 260 105
V pracovných dňoch od 8:00 - 15:30.