Cieľové skupiny

Žiaci základných škôl   
  Žiaci 5. až 9. ročníka základných škôl SR a 1. až 4. ročníka 8-ročných   gymnázií SR vo veku 10 – 15 rokov, spolu cca 98 000 žiakov.
 
  Pri testovaní žiakov bude rešpektovaná rovnosť príležitostí a bude sa predchádzať akejkoľvek forme diskriminácie – rešpektuje sa pohlavie, etnická príslušnosť, socioekonomický status, vierovyznanie atď.
 
Žiaci stredných škôl   
  Žiaci 1. až 4. ročníka stredných škôl SR a 5. až 8. ročníka 8-ročných gymnázií SR vo veku 14 – 19 rokov, spolu cca 47 000 žiakov.
  Pri testovaní žiakov bude rešpektovaná rovnosť príležitostí a bude sa  predchádzať akejkoľvek forme diskriminácie – rešpektuje sa pohlavie, etnická príslušnosť, socioekonomický status, vierovyznanie atď.
 
Pedagogickí zamestnanci  
  Učitelia základných a stredných škôl () učitelia pre 1. stupeň ZŠ, učitelia pre vyššie stupne vzdelávania s aprobáciou na slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra, cudzie jazyky (anglický, nemecký, ruský), matematika a informatika, prírodovedné a spoločenskovedné predmety, spolu cca 500 osôb.
  Výber učiteľov bude prebiehať v nadväznosti na absolvované predchádzajúce vzdelávania a školenia v projekte HKV a na základe prejaveného záujmu učiteľov.
 Pri výbere cieľovej skupiny bude rešpektovaná rovnosť príležitostí a bude sa predchádzať akejkoľvek forme diskriminácie – rešpektuje sa pohlavie, etnická príslušnosť, socioekonomický status, vierovyznanie atď.
  
Zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania  
  Zamestnanci NÚCEM, MPC, ŠPÚ, VÚDPaP, VŠ a iných inštitúcií vykonávajúcich svoje činnosti v oblasti vzdelávania s vysokoškolským vzdelaním prvého, druhého, resp. tretieho stupňa, ktorí zaoberajúci sa skúmanou problematikou, spolu cca 91 osôb.
  Výber zamestnancov bude prebiehať v nadväznosti na ich skúsenosti a spoluprácu súvisiacu s riadnou činnosťou NÚCEM alebo v projekte HKV so zohľadnením odborných a profesijných spôsobilostí vykonávať tieto činnosti.
  Pri výbere cieľovej skupiny sa rešpektuje rovnosť príležitostí a predchádza sa akejkoľvek forme diskriminácie – rešpektuje sa pohlavie, etnická príslušnosť, socioekonomický status, vierovyznanie atď.
Študenti vysokých škôl
 
 Študenti II. stupňa vysokoškolského štúdia so zameraním diplomovej práce na problematiku výskumu hodnotenia kvality vyučovania alebo procesov spojených s tvorbou testov v príslušnom vyučovacom predmete, ako aj študenti III. stupňa vysokoškolského štúdia so zameraním dizertačnej práce na pedagogický výskum v oblasti evalvácie vyučovacieho procesu alebo  hodnotenia výsledkov vzdelávania a pod., spolu cca 45 osôb.
  Pri výbere cieľovej skupiny sa rešpektuje rovnosť príležitostí a predchádza sa akejkoľvek forme diskriminácie – rešpektuje sa pohlavie, etnická príslušnosť, socioekonomický status, vierovyznanie atď.