Logo projektu

Súťaž na vytvorenie loga projektu  

Všetky súťažné práce (celkom 60), ktoré nám do súťaže stredoškoláci zaslali, zverejnila aj TASR na svojom portáli v Školskom servise vo fotodenníku v Školskom servise. Pozrite si: FOTODENNÍK - LOGO PROJEKTU

Súťaž bola určená pre žiakov stredných škôl na Slovensku, ktorí sa spravidla zameriavajú na grafiku, dizajn, výtvarné a úžitkové umenie, reklamnú tvorbu, IT a súvisiace oblasti.
Cieľ:
Cieľom súťaže bolo vytvoriť dlhodobo využiteľné logo národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“ ako symbol, identifikačný znak moderného vzdelávania, elektronického testovania a tvorby testov „ušitých na mieru doby“ učiteľmi 21. storočia. Logo sa bude používať pri komunikácii s verejnosťou a propagácii všetkých aktivít projektu (publikačných, vzdelávacích, pre širokú verejnosť).
Logo bude využívané ako identifikátor najmä na vstupných vchodových dverách do budovy škôl ako aj v učebniach, kde sa bude uvedený národný projekt realizovať. Ďalej bude využívané na plagátoch, letákoch, roll-upoch, banneroch, nálepkách, v listovej komunikácii a iných propagačných materiáloch podporujúcich publicitu projektu smerom k odbornej i laickej verejnosti podľa požiadaviek vyhlasovateľa súťaže.
Účastník súťaže dáva zaslaním návrhu loga výhradný súhlas na použitie loga vyhlasovateľom súťaže na účely publicity národného projektu ako aj na jeho poskytnutie ostatným subjektom implementujúcim národný projekt.
Priebeh súťaže:
Oficiálne vyhlásenie súťaže: 13. 5. 2013
Uzávierka prihlášok: 4. 10. 2013 do 13,00 hod.
Vyhlásenie výsledkov súťaže: 22. 10. 2013
Víťazom celoslovenskej súťaže pre stredoškolákov Logo projektu sa stal žiak gymnázia v Považskej Bystrici Daniel Jahôdka.


Zloženie odbornej poroty:

1. Simona Bubánová – garant súťaže – akademická maliarka, CD Creative Department s. r. o.
2. Julo Nagy - dizajnér, Calder design community
3. Emil Drličiak - dizajnér
4. Petra Lipnická výkonná riaditeľka, Neulogy a. s.
5. Mária Grebeňová-Laczová - manažérka publicity, NÚCEM

22. 10. 2013 cenu (tablet) víťazovi odovzdala riaditeľka NÚCEM-u PhDr. Romana Kanovská a pamätný list autorovi loga odovzdala garantka súťaže Simona Bubánová. Spomienku na súťaž bude mať aj škola, odkiaľ autor pochádza - manažérka projektu Hana Kotlárová jej venovala pamätný list.

Záverečné ustanovenia
Podpisom prihlášky prihlasovateľ potvrdzuje súhlas so spôsobom vystavenia, propagácie a bezplatným rozširovaním fotodokumentácie prihlásenej práce alebo s jej sprístupňovaním verejnosti ako i s použitím osobných údajov pre potreby súťaže a sprievodných aktivít.
Organizátori sa zaväzujú, že v súlade s autorskými právami nezneužijú žiadny zo súťažných návrhov pre svoje účely. Víťaz súťaže sa podpisom prihlášky zaväzuje uzavrieť s vyhlasovateľom súťaže licenčnú zmluvu, v ktorej udelí vyhlasovateľovi súhlas na použitie súťažného návrhu udelením výhradnej licencie v neobmedzenom rozsahu a bezodplatne v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.

logo_ZKV_1 logo_ZKV_2 logo_ZKV_3