E-testovanie JESEŇ 2018

AKTUÁLNE
 
V období od 26.  septembra do 29. októbra 2018 mali školy možnosť testovať žiakov elektronickou formou.
Do e-testovania JESEŇ 2018 sa zapojilo spolu 550 škôl, z toho 150 stredných a 400 základných škôl. V systéme e-Test sa otestovalo vyše  28 000 žiakov a celkom bolo zrealizovaných takmer 46 000 elektronických testov.

Všetkým zapojeným školám a žiakom ďakujeme za spoluprácu!

Reporty s výsledkami žiakov z e-testovaní JESEŇ 2018 budú pre riaditeľov škôl dostupné po prihlásení do portálu e-Test v časti NOVINKY najneskôr od 3. 12. 2018. O ich sprístupnení budeme školy informovať e-mailom.

Pozývame všetky školy na účasť v školských e-testovaniach  JESEŇ 2018!
 
V úvode školského roka 2018/2019 budú pre základné a stredné školy v systéme e-Test prístupné školské elektronické testy.
 
Žiaci dostanú predbežné hodnotenie hneď po absolvovaní testov. Po ukončení testovacieho cyklu (do konca novembra 2018) bude mať riaditeľ školy na portáli systému e-Test (NOVINKY) prístup k reportom s výsledkami: úspešnosť a dosiahnutý percentil žiakov, úspešnosť školy a celkovú úspešnosť testu.

Na testovanie bude možné prihlasovať žiakov už od 19. septembra 2018.
 
E-testovania pre ZÁKLADNÉ ŠKOLY
Termín testovania: 26. september – 24. október 2018
Súbory testovaní:

ST_ZS_MAT_jesen2018
             - 1 test z matematiky pre žiakov 5. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským
             - 1 test z matematickej gramotnosti pre žiakov 9. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským
ST_ZS_VUJ_jesen2018
             - 1 test zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 5. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským
             - 1 test zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 9. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským
             - 1 test z maďarského jazyka a literatúry pre žiakov 5. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
             - 1 test z maďarského jazyka a literatúry pre žiakov 9. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
             - 1 test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry zameraný na počúvanie pre žiakov 9. ročníka ZŠ s vyučovacím
                   jazykom maďarským
(Všetky testy trvajú 40 minút a sú vhodné aj pre žiakov ekvivalentných ročníkov 8-ročných gymnázií.)


E-testovania pre STREDNÉ ŠKOLY
Termín testovania: 1.  október – 29. október 2018
Súbory testovaní:

ST_SS_MAT_jesen2018
             - 2 testy z matematiky pre žiakov 1. ročníka SŠ s vyučovacím jazykom slovenským
             - 1 test z matematiky pre žiakov 4. ročníka gymnázií s vyučovacím jazykom slovenským
ST_SS_VUJ_AJ_jesen2018
             - 1 test zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 4. ročníka SŠ s vyučovacím jazykom slovenským
             - 1 test zo slovenského jazyka a literatúry (syntax) pre žiakov 2. – 4. ročníka SŠ s vyučovacím jazykom slovenským
             - 1 test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry so zameraním na počúvanie pre žiakov všetkých ročníkov SŠ
                   s vyučovacím jazykom maďarským
             - 1 test z čitateľskej gramotnosti z MJL pre žiakov všetkých ročníkov SŠ s vyučovacím jazykom maďarským
             - 1 test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre žiakov 1.ročníka SŠ s vyučovacím jazykom maďarským
             - 1 test z anglického jazyka úroveň B1, pre žiakov 2. ročníka gymnázií a 4. ročníka stredných odborných škôl a konzervatórií
(Všetky testy trvajú 40 minút, okrem testu z matematiky pre 4. ročník gymnázií, ktorý trvá 80 minút, a sú vhodné aj pre žiakov ekvivalentných ročníkov 8-ročných gymnázií.)
ST_FG_oblasti_2018 (10. – 29. október 2018, prihlasovanie od 3. 10. 2018)
              - test a dotazník z vybraných oblastí finančnej gramotnosti pre žiakov 2. ročníka vybraných stredných škôl (90 min.)

  Anotácie testov
·  Anotácie testov pre základné školy
·  Anotácie testov pre stredné školy
·  Anotácia testovania vybraných oblastí finančnej gramotnosti

Pred testovaním je potrebné, aby mala škola aktualizované údaje o žiakoch pre školský rok 2018/2019 v školskom informačnom systéme (aScAgenda, eŠkola) a zaslala ich do e-Testu (linky na postup pri aktualizácii údajov sú uvedené nižšie).

E-testovania JESEŇ 2018– organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia
· Špecifické požiadavky testovania - Testy pre základné školy
· Špecifické požiadavky testovania - Testy pre stredné školy
· Špecifické požiadavky testovania – Testovanie vybraných oblastí FG
· Návod na používanie systému
· Pokyny pre školského koordinátora
· Pokyny pre IT administrátora
· Pokyny pre administrátora elektronického testovania
· Riešenie problémov počas testovania
· Proces prípravy na elektronické testovanie
· Proces elektronického testovania v deň testovania
· Prehľad vzťahov pre testy z MAT pre SŠ v sj
· Prehľad vzťahov a jednotiek pre testy z MAT pre ZŠ v sj
· Prehľad vzťahov a jednotiek pre testy z MAT pre ZŠ v mj
· Klávesové skratky pre testy z MJL
· Mapa klávesnice pre testy z MJL

Kontakty na tím pre správu a prevádzku e-Testu:
Email: e-testovanie@nucem.sk,
Tel. č.: +421 268 260 304, +421 268 260 334, +421 268 260 335
V pracovných dňoch od 8:00 - 15:30.

Návod na export dát zo školského informačného systému (aScAgenda, eŠkola) a ich import do e-Testu sa nachádza na www.etest.sk v sekcii E-TESTOVANIE NA ŠKOLÁCH/KNIŽNICA/Import dát do e-Testu: http://www.etest.sk/kniznica/.
Sprístupnenie e-Testu
Export údajov z programu eŠkola do systému e-Test
Export údajov z programu aSc Agenda do systému e-Test

V sekcii http://www.etest.sk/kniznica/ nájdete napr. aj video manuály ako naplánovať termín testu v systéme e-Test, ako spustiť test, návod na používanie e-Testu, pokyny pre školských zamestnancov (koordinátor, IT administrátor, školský administrátor), ako aj iné informácie k testovaniu.