Certifikačné testovania

V projekte E-test popri školských testovaniach budeme elektronickou formou realizovať aj národné meranie výsledkov vzdelávania žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9 online/E-TESTOVANIE 9 ako aj Externú časť maturitnej skúšky pod názvom Maturita online/E-MATURITA 2015. Uskutočnia sa online aj offline formou. Toto testovanie môžu absolvovať iba žiaci certifikačných škôl. Certifikačné školy realizujú certifikačné elektronické testovanie vďaka licenciám, ktoré NÚCEM poskytuje certifikačným školám do majetku bezodplatným prevodom.

Elektronické certifikačné testovanie Maturita online, Testovanie 9 online: uskutočňuje sa v tom istom termíne a čase ako papierová forma externej časti maturitnej skúšky (EČ MS) a Testovania 9.
Žiakom absolvujúcim certifikačné testovanie v elektronickej forme pridáva e-Test k riadnemu času na vyplnenie testu aj manipulačný čas na prácu s odpoveďovým hárkom.
Elektronické testovania na národnej úrovni zabezpečuje NÚCEM, t.j. zadáva testy, centrálne vyhodnocuje úlohy a testy, poskytuje výsledky žiakom a  štatistiky školám. Externý test žiaci počas certifikačného testovania vypĺňajú na počítačoch v počítačovej učebni školy pod dohľadom externého dozoru. 
 

Prečo si vybrať elektronickú formu Maturitu online resp. Testovanie 9 online (online/offline formou)?

  • Predbežné neoficiálne výsledky testu sa žiak dozvie hneď po jeho ukončení. (Veľkou a praktickou výhodou v porovnaní s papierovou formou testovania je skutočnosť, že ihneď po ukončení online testovania sa dozvedia svoje neoficiálne predbežné výsledky. Tí žiaci, ktorí absolvujú elektronické certifikačné testovanie v offline režime, sa dozvedia svoje neoficiálne skóre v teste potom, keď škola zašle súbor odpovedí žiakov NÚCEM-u.)
  • Žiak si môže porovnať svoje odpovede na testové úlohy s kľúčom správnych odpovedí a zistiť hodnotenie testu ešte pred vyhlásením oficiálnych výsledkov testovania. (Kľúč správnych odpovedí bude zverejnený po ukončení zberu zásielok z papierovej formy testovania.)
  • Počas celého testovania má žiak prehľad o už vyriešených a ešte nevyriešených úlohách.
  • Systém e-Test upozorní žiaka pred ukončením testovania na úlohy, ktoré ešte nevyriešil. (Nemôže teda zabudnúť na niektorú z nich a môže sa k nej vrátiť a vypracovať ju.)
  • Žiak má možnosť v elektronickom prostredí absolvovať rôzne prípravné testy na Testovanie 9, a to aj mimo vyučovacích hodín. (Umožnia mu to jedinečné prístupové údaje.)
  • Systém e-Test má prehľadné, interaktívne, pre žiaka intuitívne ovládateľné elektronické prostredie.
  • Úlohy s tvorbou krátkej odpovede hodnotí tím odborníkov NÚCEM-u. (Žiaci sa teda nemusia obávať, že by v dôsledku preklepov alebo nesprávneho použitia klávesnice prišli o body.Ich odpovede budú prechádzať nezávislou a objektívnou kontrolou hodnotiteľov, ktorá zohľadní špecifiká elektronického testovania. Hodnotenie každej odpovede žiaka budú vykonávať dvaja hodnotitelia a krížovú kontrolu správnosti ich hodnotení zabezpečuje tretí, nezávislý, hlavný hodnotiteľ.)
  • Výsledky elektronickej a papierovej formy testovania sú rovnocenné, obsah testových úloh je rovnaký.

Termín Maturity online/E-MATURITY 2015: 17. - 20. marca 2015

Generálna skúška Maturity online/E-MATURITY 2015 - záťažový modul pre elektronický testovací systém, simulácia "ostrej" skúšky, modelovanie rôznych technických variantov, kontrola procesov. Účasť pre študentov maturujúcich elektronickou formou na generálnej skúške je povinná.
Termíny Generálnej skúšky podľa krajov:
Bratislavský, Košický, Prešovský kraj: 17.2. (SJL, SJSL), 18.2. (MAT), 19.2.  (MJL)
Nitriansky, Trnavský, Trenčiansky, Banskobystrický, Žilinský kraj: 24.2. (SJL, SJSL), 25.2. (MAT), 26.2. (MJL)
Náhradný termín Generálnej skúšky: 10. marec 2015,   test zo SJL a SJSL z riadneho termínu generálky

Termín Testovania 9 online/E-TESTOVANIA 9: 15. apríla 2015

Generálna skúška Testovania 9 online/E-TESTOVANIA 9 - záťažový modul pre elektronický testovací systém, simulácia "ostrej" skúšky, modelovanie rôznych technických variantov, kontrola procesov
Termíny Generálnej skúšky:
25. 3. 2015 (streda)     MAT, SJL (pre žiakov s vyučovacím jazykom slovenským)
26. 3. 2015 (štvrtok)   MAT, MJL, SJSL (pre žiakov s vyučovacím jazykom maďarským)
Účasť na generálnej skúške je pre žiakov prihlásených na Testovanie 9 online je povinná.
Náhradný termín Generálnej skúšky: 31. marec 2015, test zo SJL, SJSL, MJL, MAT z riadneho termínu generálky