Máj 2018

E-testy pre ZŠ a SŠ absolvovalo 16 619 žiakov z 335 základných a stredných škôl SR.
Reporty s výsledkami žiakov budú v systéme e-Test prístupné od 19. 6. 2018.
 
Všetkým školám zapojeným do e-testovaní v máji 2018 ďakujeme!


E-testovanie MÁJ 2018
 
Po úspešnej realizácii elektronickej formy maturitnej skúšky a Testovania 9 v marci tohto roku NÚCEM pokračuje v aktívnom využívaní systému e-Test.
 

V období  od 2. do 31. mája 2018 budú v systéme e-Test prístupné elektronické testy z vyučovacích jazykov, matematiky, finančnej gramotnosti a cudzích jazykov.
 
Žiaci dostanú predbežné hodnotenie hneď po absolvovaní testov. Po ukončení testovacieho cyklu (do 19. 6. 2018) bude mať riaditeľ školy na portáli systému e-Test (NOVINKY) prístup k reportom s výsledkami: úspešnosť a dosiahnutý percentil žiakov, úspešnosť školy a celkovú úspešnosť testu.

Všetky školy pozývame na účasť v e- testovaniach  MÁJ 2018!
 
Prihlasovanie na testovanie: 19. apríl – 31. máj 2018
Termín testovania pre všetky typy škôl: 2. – 31. máj 2018 (okrem 10. 5. 2018 z dôvodu realizácie súťaže Mladý digitálny Európan 2018)
 
E-testy pre ZÁKLADNÉ ŠKOLY
- 1 test z matematiky pre žiakov 4. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským (40 minút)
- 1 test zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 4. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským  (40 minút)
- 1 test z čitateľskej gramotnosti zo SJL pre žiakov 8. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským (40 minút)
- 1 test z matematiky (kombinatorika) pre žiakov 8. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským aj maďarským (40 minút)
- 1 test z maďarského jazyka a literatúry pre žiakov 8. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom maďarským (40 minút)
- 1 test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre žiakov 8. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom maďarským (40 minút)
- 1 test z nemeckého jazyka, úroveň A2 pre žiakov 8. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským aj maďarským (40 minút)
(Testy sú vhodné aj pre žiakov ekvivalentných ročníkov 8-ročných gymnázií.)
 
E-testy pre STREDNÉ ŠKOLY
- 1 test z finančnej gramotnosti pre žiakov 2. ročníka SŠ s vyučovacím jazykom slovenským (40 minút) 
- 2 testy z matematiky pre žiakov 3. ročníka SŠ s vyučovacím jazykom slovenským (každý test 80 minút)
- 1 test zo slovenského jazyka a literatúry (lexikológia a fonetika) pre žiakov všetkých ročníkov SŠ s vyučovacím jazykom slovenským (40 minút) 
- 1 test z čitateľskej gramotnosti zo SJSL pre žiakov všetkých ročníkov SŠ s vyučovacím jazykom maďarským (40 minút) 
- 1 test z čitateľskej gramotnosti z MJL pre žiakov všetkých ročníkov SŠ s vyučovacím jazykom maďarským (40 minút)
- 1 test z anglického jazyka, úroveň B1 pre žiakov 2. ročníka gymnázií a 3. ročníka SOŠ a konzervatórií s vyuč. jazykom slovenským aj maďarským (80 minút) 
- 1 test z nemeckého jazyka, úroveň B1 pre žiakov 1., resp. 2. ročníka gymnázií a pre žiakov 3., resp. 4. ročníka stredných odborných škôl a konzervatórií s vyuč. jazykom slovenským aj maďarským (40 minút) 
(Testy sú vhodné aj pre žiakov ekvivalentných ročníkov 8-ročných gymnázií.)
 
Anotácie testov
- Anotácie testov pre základné školy ISCED 1
- Anotácie testov pre základné školy ISCED 2
- Anotácia testov pre stredné školy
 
Pred testovaním je potrebné, aby mala škola aktualizované údaje o žiakoch pre školský rok 2017/2018 v školskom informačnom systéme (aScAgenda, eŠkola) a zaslala ich do e-Testu (linky na postup pri aktualizácii údajov sú uvedené nižšie).

E-testovania MÁJ 2018– organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia

· Špecifické požiadavky testovania – Testy pre žiakov ZŠ ISCED 1
· Špecifické požiadavky testovania – Testy pre žiakov ZŠ ISCED 2
· Špecifické požiadavky testovania – Testy pre žiakov SŠ
· Návod na používanie systému
· Pokyny pre školského koordinátora
· Pokyny pre IT administrátora
· Pokyny pre administrátora elektronického testovania
· Riešenie problémov počas testovania
· Proces prípravy na elektronické testovanie
· Proces elektronického testovania v deň testovania
· Klávesové skratky pre testy z MJL
· Mapa klávesnice pre testy z MJL
· Prehľad vzťahov pre testy z MAT pre SŠ (sj)
 
Žiadame Vás, aby sa žiaci prihlasovali do systému e-Test cez stránku: https://www.etest-nucem.sk/testplayerTp2/

Kontakty na tím pre správu a prevádzku e-Testu:
Email: e-testovanie@nucem.sk,
Tel. č.: +421 268 260 334, +421 268 260 335, +421 268 260 304
V pracovných dňoch od 8:00 - 15:30.


Návod na export dát zo školského informačného systému (aScAgenda, eŠkola) a ich import do e-Testu sa nachádza na www.etest.sk v sekcii E-TESTOVANIE NA ŠKOLÁCH/KNIŽNICA/Import dát do e-Testu: http://www.etest.sk/kniznica/.
Sprístupnenie e-Testu
Export údajov z programu eŠkola do systému e-Test
Export údajov z programu aSc Agenda do systému e-Test

V sekcii http://www.etest.sk/kniznica/nájdete napr. aj video manuály ako naplánovať termín testu v systéme e-Test, ako spustiť test, návod na používanie e-Testu, pokyny pre školských zamestnancov (koordinátor, IT administrátor, školský administrátor), ako aj iné informácie k testovaniu.