Rámcová zmluva


Vyhľadávanie


 • Aký význam má pre mňa podpísanie tejto Zmluvy o spolupráci? Nestačilo potvrdenie cez elektronický formulár dotazníka, ktorý som vyplnil?
  Potvrdenie cez elektronický dotazník bolo dôležité v rámci prvotnej komunikácie so školou, prioritne pre ďalšiu komunikáciu a následný IKT-prieskum počítačov, s ktorými by škola mala záujem vstúpiť do projektu počas testovania. Jeho vyplnením škola prejavila vôľu zapojiť sa do projektu. Zmluva o spolupráci je právny akt, ktorým obe zmluvné strany prejavujú oficiálny a faktický záujem zúčastňovať sa na projekte a využívať elektronické testovanie realizované NÚCEM v zmysle aktivít národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“ (ďalej len E-test). Táto zmluva obsahuje rámcové podmienky spolupráce s určením základných práv a povinností oboch zmluvných strán. Táto rámcová zmluva je koncipovaná tak, aby (rámcovo) vyhovovala všetkým zúčastneným školám, bola konzultovaná s niektorými riaditeľmi ZŠ a SŠ.
  Po ukončení IKT prieskumu na školách – práve na základe tejto rámcovej zmluvy - bude môcť NÚCEM ako realizátor projektu pripraviť ďalšie právne akty – ako je napr. preberací protokol na prevzatie licencií, softvéru prípadne počítačového príslušenstva v tej ktorej škole. V tejto fáze sa už dokumenty medzi NÚCEM a konkrétnou školou môžu prípad od prípadu líšiť – napríklad podľa počtu pridelených licencií, počítačového príslušenstva atď. Účelom tejto Zmluvy je rámcové vymedzenie podmienok vzájomnej spolupráce medzi NÚCEM a školou o aktívnej účasti Školy v Projekte E-test.
 • Čo znamená, že podpisujeme rámcovú zmluvu o spolupráci?
  Znamená to, že škola a NÚCEM si rámcovo vytvárajú podmienky vzájomnej spolupráce v rámci projektu E-test. Podpísaním zmluvy sa škola zaväzuje k aktívnej účasti v projekte E-test spočívajúcej v spolupráci pri testovaní žiakov a dáva právny podklad na ďalšie právne kroky vedúce k prevzatiu licencií, softvéru, počítačového príslušenstva atď.
 • K čomu zaväzuje táto zmluva mňa a moju školu? Čo je v nej podstatné?
  V tejto zmluve sú uvedené rámcové pravidlá spolupráce. Treba si všimnúť práva a povinnosti zmluvných strán. Napr. ustanovenie rámcovej zmluvy „dodržiavať zmluvnými stranami dohodnutý harmonogram a rozsah Testovaní žiakov v rámci Projektu“, znamená, že vo vopred stanovenom období NÚCEM vytvorí tzv. „testovacie okno“, ktoré môže napríklad trvať 2 mesiace a v tomto období si škola určí, kedy (dátum a čas) jej vyhovuje testovanie z daného predmetu.
 • Je potrebný súhlas zriaďovateľa k tejto rámcovej zmluve?
  Súhlas zriaďovateľa k tejto rámcovej zmluve, ktorú práve podpisujete (resp. ste podpísali) nie je potrebný, ak ste škola s právnou subjektivitou a zároveň, ak takýto súhlas nevyžaduje normatívny právny akt uzatvorený medzi zriaďovateľom a školou.
 • Musíme podpísanú rámcovú zmluvu zverejniť?
  Áno, podpísanú rámcovú zmluvu vám odporúčame oskenovať, začierniť podpisy oboch zmluvných strán a zverejniť na internetovej stránke vašej školy. NÚCEM každú zmluvu so spolupracujúcou školou zverejňuje v elektronickom Centrálnom registri zmlúv.
 • Máme podpísať túto zmluvu, keď vieme, že sa naša škola bude v septembri spájať (zlučovať) s inou školou a zmenia sa kontaktné údaje i názov školy?
  Nie, odporúčame vám túto rámcovú zmluvu o spolupráci podpísať v tejto podobe, až keď sa uskutočnia zmeny, ktoré predpokladáte k 1.9.2013. NÚCEM ráta v priebehu projektu so zmenami tohto typu, všetky neskoršie zmeny bude aktuálne riešiť formou dodatkov k zmluve.
 • Mám vyčleniť na spoluprácu IT administrátora, školského administrátora a školského koordinátora. Aké požiadavky majú spĺňať naši zamestnanci na tieto pozície a koľko zamestnancov školy by som mal na tieto pozície vyčleniť? V zmluve nie je stanovený presný
  Je na rozhodnutí konkrétnej školy, koľko pracovníkov na spoluprácu vyčlení, závisí to aj od počtu testovacích miest, rozmiestnenia učební, atď. NÚCEM nechce diktovať počet školských administrátorov, pretože ten môže byť rôzny a môže počas roka závisieť od rôznych faktorov – od počtu testovacích okien v istom období, až po PN-ky, dovolenky atď. Školskí administrátori – to sú vlastne učitelia, ktorí so žiakmi budú testovanie realizovať – či už ako pedagóg počas svojej vyučovacej hodiny, alebo ako dozor počas testovania – napr. pri online Testovaní 9 alebo Maturite online. IT administrátor je správca IKT na škole resp. zamestnanec, ktorý sa stará o bezproblémový chod PC v školských učebniach. Ten zabezpečí o. i. napríklad pripravenosť/funkčnosť PC na testovanie (prípadne – v termíne online národných meraní sa predmetné PC nebudú používať na inú prácu). Školským koordinátorom býva spravidla zástupca/kyňa riaditeľa/ľky školy, ktorý/á je pre NÚCEM kontaktnou osobou - garantom realizačnej stránky spolupráce počas projektu.
 • S týmito zamestnancami uzavriete dohodu o vykonaní práce alebo nejaký iný zmluvný vzťah?
  NÚCEM s cieľom čo najviac odbremeniť školu od administratívnej záťaže (ktorej sa realizátor nevyhne pri ktoromkoľvek europrojekte a je dôležitá pri kontrole opodstatnenosti čerpania prostriedkov z fondov EU), nebude spoluprácu so školou pri e-testovaní robiť formou dohôd o vykonaní práce, pretože je s tým spojené náročné výkazníctvo, ktoré by zapojení ľudia museli vypracúvať. NÚCEM bude refundovať školám náklady, ktoré boli spojené so zabezpečením testovaní na škole. K tomu bude potrebné zo strany školy predložiť podklady na vyplatenie náhrady mzdy za zapojených zamestnancov. Tie budú dôležité na výpočet náhrady mzdy za daný počet hodín, ktoré zamestnanec školy venoval projektu E-test v danom období kalendárneho roka.
 • Bude potrebné vypĺňať výkazy práce? Aj na základe skúseností z iných projektov vieme, že predstavujú veľkú administratívnu záťaž.
  Áno, uvedomujeme si to, avšak vykazovanie práce je nutnou podmienkou všetkých projektov spolufinancovaných zo zdrojov ESF. Výkazy si budú vypĺňať školský koordinátor, administrátori testovaní a IT administrátor. Na základe výkazov budeme školám refundovať ich mzdové prostriedky. K tomu, ako správne vykazovať odpracované hodiny a činnosti vám a vašim povereným zamestnancom pripravíme inštruktáž a zaškolenie. Našou ambíciou je túto administratívnu záťaž zmierniť tým, že niektoré vykazovania a štatistiky zautomatizujeme na základe záznamov o prihlásení učiteľov – administrátorov testovaní do testovacieho systému.
 • V čase elektronického testovania budem musieť zabezpečiť suplovanie v triede za učiteľa, ktorý bude školským administrátorom?
  Výhodou tohto projektu je, že škola resp. učiteľ si určí (okrem termínov národných meraní T9 a EČ MS) presný termín testovania žiakov v období otvoreného tzv. „ testovacieho okna pre konkrétny predmet a ročník“ zriadeného NÚCEM. Nie je preto potrebné zabezpečovať suplovanie, pretože presný termín testovania si škola zvolí sama a učitelia v rámci svojej vyučovacej hodiny absolvujú so žiakmi test z príslušného predmetu.
 • Aký rozsah prác zamestnancov školy nám refundujete?
  NÚCEM refunduje škole mzdové prostriedky za práce realizované v projekte E-test – napr. čas potrebný na starostlivosť o PC, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu testovania, koordináciu testovania na škole, čas samotného testovania, čas na vyplnenie dotazníka po testovaní a pod. NÚCEM navýši finančné prostriedky školy o človeko-hodiny, resp. odpracovaný čas učiteľov a zamestnancov školy, počas ktorého tieto práce v projekte realizovali. To znamená, že refundáciou miezd si škola reálne finančne prilepší, keďže príjmy z tohto národného projektu budú pre ňu príjmami navyše, nad rámec rozpočtu školy.
 • Kedy nám prostriedky refundujete? Stávalo sa nám v predchádzajúcich projektoch, že peniaze nám na účet prišli niekedy až po jednom - dvoch rokoch...
  NÚCEM má snahu prostriedky školám poukazovať štvrťročne, po uzavretí testovacích okien, keď už škola bude vedieť, koľkých pracovníkov a na aký čas na to potrebovala, stihla poslať realizátorovi projektu podklady na výpočet sumy na refundovanie. Po zaslaní tejto sumy konkrétnej škole, riaditeľ školy prideľuje prostriedky podľa svojho najlepšieho svedomia (je na jeho rozhodnutí, či dá zamestnancom odmenu alebo využije inú formou odmeňovania...).
 • Budete preplácať prácu zamestnancov školy v čase vyučovania alebo len po ich pracovnom čase?
  Testovanie bude prebiehať počas vyučovacieho procesu, t.j. počas pracovného času, za ktorý berie učiteľ plat. Podľa pokynov Riadiaceho orgánu, keďže ide o refundáciu, tá sa vypočítava z hrubej mzdy zamestnanca v danom mesiaci. Znamená to, že za čas (počet hodín), ktorý pracoval pre projekt.
 • Kedy predpokladáte prvé elektronické testovania na našej škole? V zmluve nie je uvedený harmonogram testovaní.
  Prvé testovania v rámci projektu E-test predpokladáme v poslednom štvrťroku 2013. Zatiaľ sme objektívne limitovaní termínmi verejného obstarávania na služby, licencie a pod. Harmonogram testovaní budeme postupne spresňovať aj v závislosti od vytvorenia úloh a testov. V prvej etape vzniknú testy z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika, angličtina, nemčina, matematická a čitateľská gramotnosť.
 • Ktoré predmety budú na našej škole testované – určí ich NÚCEM alebo si môžeme vybrať?
  V rámci projektu bude NÚCEM overovať úlohy a testy na stratifikovaných vzorkách škôl a žiakov, preto treba rátať s tým, že vás požiadame o otestovanie určitých predmetov a v určitých triedach. Informáciu, ktoré ročníky a ktoré predmety potrebujeme vo vašej škole otestovať, dostanete s dostatočným časovým predstihom, aby ste sa vedeli na testovanie pripraviť. Na začiatku testovacieho obdobia pripravíme časový harmonogram testovaných predmetov a ročníkov, o ktorom vás budeme informovať. Rovnako budú pripravované testy
  a úlohy, ktoré si budete môcť otestovať na vyučovacej hodine podľa vášho záujmu. Zapájanie sa do testovaní na školách budú spoločne koordinovať zamestnanec vašej školy – určený školský koordinátor a koordinátor testovaní v NÚCEM. V septembri 2013 vás požiadame, aby ste určili zodpovedných zamestnancov vašej školy na spoluprácu v projekte – školského koordinátora a IT administrátora.
 • Na základe akého právneho vzťahu nám dodáte počítače a/alebo softvér?
  PC bude NÚCEM zabezpečovať v rámci rámcovej zmluvy ministerstva školstva, t.j. dodávateľa vysúťaží MŠVVaŠ. Odovzdanie PC a/alebo softvéru sa uskutoční na základe zmluvy resp. preberacieho protokolu medzi NÚCEM a školou v súlade s ustanovením § 18i zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Na základe uvedeného predpisu NÚCEM bezodplatne prevedie počítače a/alebo softvér na školu.
 • Kedy predpokladáte dodanie techniky?
  Dodanie techniky do školy je podmienené uzavretím Rámcovej zmluvy NÚCEM so školou ako aj Rámcovej zmluvy rezortu školstva s dodávateľom techniky. Distribúcia techniky do škôl sa začne po splnení týchto podmienok. Predpokladáme, že distribúcia by sa mohla začať najskôr v októbri 2013 a bude pokračovať niekoľko ďalších mesiacov.
 • Koľko počítačov dostaneme?
  Po vyhodnotení prieskumu IKT na školách pripravíme analýzu, koľko škôl a v akej miere je potrebné dovybaviť počítačmi, resp. obnoviť počítačovú techniku. Počítače plánujeme dodať na tie školy, kde to bude potrebné a zmysluplné pre efektívne využitie v projekte.
 • Kedy predpokladáte zaškolenie IT administrátorov?
  Zaškolenie školských IT administrátorov závisí od termínu obstarania a dodania aplikácie na e-testovanie. Pôjde o jednorazové školenie a uskutoční sa v regionálnych centrách. Miesta a dátumy zverejníme aj na webovej stránke NÚCEM v sekcii Projekty ESF, Projekt E-test v časti Aktuálne a budeme o nich školy aj aktívne informovať.
 • Ako a kto bude zabezpečovať údržbu techniky? Bude sa na jej užívanie vzťahovať záručný servis? Čo bude po skončení projektu s technikou?
  Na dodanú techniku sa bude vzťahovať záručný servis, ktorý bude realizovaný cez kontaktné miesto, telefónne číslo alebo elektronickú poštu, tento údaj bude uvedený v preberacom protokole. Technika po skončení projektu zostáva vo vlastníctve zriaďovateľa resp. prijímateľa (teda v škole, ktorá je správcom majetku zriaďovateľa).
 • Dostane zaplatené/refundáciu aj naša ekonómka/mzdárka?
  NUCEM refunduje mzdy zamestnancov školy, ktorí sa priamo zúčastnia na projekte. Je na rozhodnutí riaditeľa školy, ako prerozdelí peniaze, ktoré v rámci projektu v danom období dostane. On vie, kto a ako participoval v projekte.