Pridanú hodnotu vo vzdelávaní školám prináša E-test

Obrázok ku správe: Pridanú hodnotu vo vzdelávaní školám prináša E-test
16.06.2015
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) predstaví v júni tohto školského roka prvýkrát pridanú hodnotu vo vzdelávaní z povinného maturitného predmetu slovenský jazyk a literatúra (SJL). Metodiku na jej výpočet vyvinula skupina pre výskum v národnom projekte Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania, pričom využila štandardnú metódu hierarchického lineárneho modelovania. Metodika bola detailne konzultovaná a pripomienkovaná na domácich aj medzinárodných vedeckých fórach a prezentovaná doma i v zahraničí (napr.  Utrecht/Holandsko, apríl 2015).
 
Pre modernú školu je veľmi užitočné poznať svoju pridanú hodnotu, ktorá predstavuje príspevok školy ku vzdelaniu svojich žiakov. Pridanú hodnotu vo vzdelávaní, spolu s ďalšími indikátormi kvality, môže škola v rámci autoevalvácie využiť pri plánovaní a zlepšovaní vyučovacieho procesu. „Pridaná hodnota vo vzdelávaní je ďalší prvok hodnotenia práce škôl, ktorý môže pomôcť pri odhaľovaní nedostatkov v konkrétnych oblastiach a hľadaní spôsobov, ako sa zlepšiť. Už teraz vieme školám povedať, do akej miery sa ich žiaci zlepšili v slovenskom jazyku a literatúre a v budúcnosti plánujeme takto analyzovať aj ďalšie predmety,“ vysvetľuje minister školstva Juraj Draxler.
 
Veľkosť pridanej hodnoty vo vzdelávaní (PHV) je, zjednodušene povedané, rozdiel medzi reálnou a očakávanou priemernou úspešnosťou školy v externej časti maturitnej skúšky. Očakávaná úspešnosť zodpovedá priemernej úspešnosti v externej časti maturitnej skúšky tých škôl, ktorých žiaci mali rovnakú priemernú úspešnosť v Testovaní 9 pred štyrmi rokmi, pričom sa zohľadňuje typ školy a jej ďalšie charakteristiky.
 
Všetkým stredným školám*, ktoré poskytujú 4-ročné stredoškolské štúdium slovenského jazyka a literatúry, NÚCEM v júni 2015 diskrétnou formou zašle informácie o PHV v predmete slovenský jazyk a literatúra (PHV-SJL). Tieto informácie školám umožnia porovnať dosiahnutý pokrok ich žiakov v porovnaní s priemerom všetkých analyzovaných škôl. Informovaním škôl o PHV sa Slovensko pridá ku progresívnym štátom v Európe a USA v oblasti školského výskumu. Aj v susedných krajinách, napríklad v Poľsku už tri roky informujú školy o pridanej hodnote vo vzdelávaní, alebo v Maďarsku dostávajú školy správy o PHV z gramotností.
 
Škola bude mať v správe o PHV-SJL zobrazenú informáciu formou troch semaforov (pre každý rok jeden) signalizujúcich jej zaradenie do jednej z troch kategórií. Ak škola dosiahne v hodnotenom období PHV-SJL v kategórii nad úrovňou očakávania, bude mať pre toto obdobie priradenú zelenú farbu. Znamená to, že progres žiakov tejto strednej školy bol štatisticky významne nadpriemerný. Ak dosiahne PHV-SJL v súlade s očakávaním, semafor bude signalizovať oranžovú farbu. Červené svetlo semafora sa ukáže školám s PHV pod úrovňou očakávania v danom období. V takýchto školách bol progres žiakov podpriemerný. Očakávaná úspešnosť sa vzťahuje na výsledky danej populačnej vlny, pričom úroveň očakávania pre gymnáziá a pre stredné odborné školy a konzervatória je odlišná.
 
Pri vyhodnocovaní boli odlíšené gymnáziá od ostatných stredných škôl  so študijnými odbormi. Školy sú posudzované v rámci týchto dvoch skupín,“ povedala zastupujúca riaditeľka NÚCEM-u Ivana Pichaničová a dodáva: „Výskum PHV sme iniciovali už v predošlom národnom projekte Hodnotenie kvality vzdelávania na základných a stredných školách v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania (2010-2013). Prepojenie predošlého projektu so súčasným projektom Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovaniaumožnilo použiť hierarchický model PHV a objektivizovať zistenia, lebo výskumníci mohli pracovať pri výpočte s archívnymi dátami za tri populačné vlny žiakov, ktorí ukončili strednú školu v rokoch 2013, 2014 a 2015. “
 
NÚCEM zároveň zverejní aj zoznam škôl, ktoré počas všetkých troch skúmaných období boli zaradené do kategórie „nad úrovňou očakávania“, teda na všetkých troch semaforoch majú „zelenú“.
 
Pre riaditeľov škôl, ktorí dostanú správu - report PHV v SJL  do svojej elektronickej schránky, je pripravená aj anketa spätnej väzby. NÚCEM budú zaujímať ich reakcie a názory. Spätná väzba zo škôl je veľmi potrebná.
 „Niektoré školy majú nezmenený stav PHV. Počas troch rokov boli stále „zelené“, „oranžové“, alebo „červené“. Iným sa stane, že neuvidia v jednotlivých rokoch rovnaký signál, t.j. ocitnú sa zakaždým v inom pásme. Riaditelia a učitelia by mali odhadnúť príčiny kolísania, či to spôsobila napríklad zmena vyučujúceho alebo vedomostnej úrovne žiakov daného populačného ročníka, či iné faktory“, popisuje zistenia vedúca výskumu Zuzana Juščáková.
Do spolupráce v získavaní údajov sa v národnom projekte Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania zapojilo 160 stredných škôl z celého Slovenska. 

* NÚCEM neposiela informáciu o PHV tým stredným školám, ktorých žiaci maturujú zo SJL v 5. ročníku, ale poskytuje ju 8- ročným gymnáziám, ak majú žiakov, ktorí absolvovali T9.