Maturita online

17.03.2015
Externá časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (žiaci s vyučovacím jazykom slovenským) a slovenského jazyka a slovenskej literatúry (žiaci s vyučovacím jazykom maďarským) sa na certifikačných stredných školách uskutoční elektronickou formou.