Certifikačné testovania online - Maturita online a Testovanie 9 online


Vyhľadávanie


 • Ako vieme, že naša škola je certifikačnou školou? Na základe akých kritérií boli vyberané certifikačné školy?
  Certifikačné školy dostanú certifikačné licencie v priebehu mesiacov január a február 2015. Certifikačnou školou môže byť len škola zapojená do národného projektu E-test, ktorá spĺňa technické a netechnické  podmienky na to, aby úspešne zvládla Testovanie 9 online alebo Maturitu online. Byť certifikačnou školou je pre danú školu prestíž. Medzi technické podmienky  patrí napríklad: dostatočné vybavenie počítačových učební, stabilné pripojenie na internet a podobne. Medzi netechnické podmienky  patrí: typ školy, počet žiakov školy, počet maturantov z rôznych predmetov a podobne. Výber certifikačných škôl bol realizovaný starostlivo tak, aby rešpektoval jednak technické vybavenie škôl a zároveň, aby bolo zabezpečené regionálne pokrytie aj  odborné zameranie škôl.
 • Čo máme rozumieť pod pojmom „certifikačná licencia“?
  „Certifikačná licencia“ oprávňuje žiaka školy vykonávať národné testovania (externá časť maturitnej skúšky, testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ) ako aj školské testovania elektronicky, na určenom počítači (ďalej len „PC“).
 • V našej škole nemáme najnovšie počítačové vybavenie v učebniach, spĺňame teda kritériá na certifikačnú školu?
  Elektronický systém na testovanie e-Test má určité minimálne nároky na PC, určite  však nevyžaduje najmodernejšie počítačové vybavenie. Stav technického vybavenia škôl sme zisťovali v prieskume IKT v úvodnej etape projektu v roku 2013, na základe čoho sme vybrali vyhovujúce školy pre distribúciu certifikačných licencií.
 • Koľko certifikačných škôl zriaďujete na Slovensku?
  Približne 540 škôl. Z toho vyše 330  stredných a okolo 200 základných škôl.
 • Čo to znamená, že naši žiaci budú testovaní elektronicky (online, resp. offline)?
  Časť žiakov školy (podľa počtu pridelených certifikačných licencií) bude môcť vykonať národné testovania – Maturitu online a Testovanie 9 online – modernou elektronickou formou, na PC. Ostatní žiaci budú skúšku vykonávať tradične, v papierovej forme. Elektronická a papierová forma sú  
  obsahovo rovnaké a žiaci ich budú vykonávať v tom istom čase. Všetci maturanti budú písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z vyučovacích a cudzích jazykov („slohy“ alebo „eseje“) konať zatiaľ v klasickej – papierovej forme. NÚCEM už realizoval maturitu online v rokoch 2008 – 2011. Žiaci, ktorí sa zúčastnili na elektronickom testovaní, sa v dotazníkoch spätnej väzby vyjadrovali pozitívne najmä o okamžitom automatickom vyhodnotení úloh s výberom odpovede po skončení skúšky a aj  o tom, že elektronické testovanie bolo prehľadnejšie - nemýlili si napr. číslo otázky na zadaní a v odpoveďovom hárku a pod. Viac než 80 % maturantov by už v roku 2010 odporúčalo svojim spolužiakom maturovať online spôsobom. Učitelia zapojených škôl si kladne ohodnotili  najmä objektívnosť priebehu a vyhodnocovania odpovedí žiakov počas maturity online. Vyhodnocovanie žiackych odpovedí bude totiž v čo najväčšej miere automatické. Úlohy s krátkou odpoveďou bude úzky okruh odborníkov-hodnotiteľov vyhodnocovať anonymne cez počítač, čo prinesie vyššiu efektívnosť a objektivitu ako aj zníženie administratívnej záťaže škôl.
 • Kto bude opravovať krátke odpovede žiakov zo slovenčiny v elektronickom testovaní?
  Odpovede na úlohy s krátkou odpoveďou budú v prvej fáze hodnotenia vyhodnotené automaticky elektronickým systémom – na základe tohto hodnotenia (spoločne s hodnotením odpovedí na úlohy s výberom odpovede) bude žiakovi po skončení riešenia testu zobrazené aj jeho predbežné výsledné hodnotenie. Znamená to, že po ukončení elektronickej maturity a Testovania 9 sa žiakovi zobrazia neoficiálne, predbežné výsledky získané automatickým hodnotením. Druhá fáza hodnotenia sa uskutoční priamo v NÚCEM-e pod dohľadom predsedov predmetových maturitných komisií (hlavných hodnotiteľov).  Budú ju zabezpečovať nestranní externí hodnotitelia elektronickou formou – pôjde o oficiálne hodnotenie žiackych odpovedí na úlohy s krátkou odpoveďou, pri ktorom môže dôjsť k úprave výsledného žiakovho skóre v teste vzhľadom na špecifické prípady odpovedí žiakov (napr. dvojité medzery alebo iné akceptovateľné preklepy v odpovediach, ktoré systém vyhodnotil ako nesprávne odpovede). Žiaci sa teda nemusia obávať, že by v dôsledku preklepov alebo nesprávneho použitia klávesnice prišli o body. Ich odpovede budú prechádzať nezávislou a objektívnou kontrolou hodnotiteľov, ktorá zohľadní špecifiká elektronického testovania. Hodnotenie každej odpovede žiaka budú vykonávať dvaja hodnotitelia a krížovú kontrolu správnosti ich hodnotení zabezpečuje tretí, nezávislý, hlavný hodnotiteľ.
 • Aké výhody budú mať učitelia a žiaci z elektronického testovania Maturity online/Testovania 9 online?
  Predovšetkým dôjde k zníženiu administratívnej záťaže učiteľov a škôl v čase prípravy, priebehu aj vyhodnocovania testovania. V prípade externej časti maturitnej skúšky perspektívne nebude nutné každodenné preberanie testov v distribučných centrách a oddeľovanie originálov od kópií odpoveďových hárkov, zjednoduší sa archivácia dokumentácie k maturitnej skúške. Pri vyhodnocovaní testov externej časti maturitnej skúšky odpadne popoludňajšie vyhodnocovanie úloh s otvorenou odpoveďou učiteľmi školy pod dohľadom predsedov predmetových maturitných komisií. Keďže elektronické testy budú vyhodnocovať  externí hodnotitelia v NÚCEM-e centrálne a anonymne, očakávame výrazné zvýšenie objektívnosti výsledkov testov. V prípade nutnosti prechodu na  papierovú formu testovania (vážne technické komplikácie v online alebo offline režime), bude súčasťou prípravy tak na papierové ako aj  na e-testovanie distribúcia testov kuriérom do a zo škôl.
  Pre maturantov a deviatakov môže byť povzbudivý aj fakt, že testy budú vypĺňať moderným spôsobom v elektronickom prostredí, ktoré im je známe a ktoré bežne využívajú pri každodennej
  komunikácii a činnostiach s využitím počítačov a rôznych digitálnych technológií. Veľkou a praktickou výhodou v porovnaní s papierovou formou testovania je skutočnosť, že ihneď po ukončení online  testovania sa dozvedia svoje neoficiálne predbežné výsledky. Tí žiaci, ktorí absolvujú elektronické certifikačné testovanie v offline režime, sa dozvedia svoje neoficiálne skóre v teste po tom, ako škola zašle súbor odpovedí žiakov NÚCEM-u.
 • Ako máme vybrať žiakov na Testovanie 9 online/ Maturitu online?
  Žiakom ponúknite moderné elektronické testovanie ako možnosť nahradiť klasickú papierovú formu testovania za pohodlnejšiu, s možnosťou vidieť v závere testu predbežné výsledky .Oslovení žiaci by mali dostať vopred čo najviac informácií, aby si vedeli vybrať takú formu testovania, ktorá im bude vyhovovať a vedeli sa správne rozhodnúť. Elektronické testovanie si vyžaduje bežné skúsenosti a zručnosti s používaním PC. Odporúčame Vám do výberu žiakov osloviť najmä tých žiakov, ktorí sú technicky zruční, bežne a bez obáv používajú počítače . Vhodnou skupinou sú napr. žiaci, ktorí budú maturovať z informatiky, matematiky alebo podobných predmetov s využitím IKT.
  Limitujúcim faktorom na počet zapojených žiakov do elektronického testovania je počet certifikačných licencií na škole. Odporúčame, aby ste si zabezpečili dostatočný počet náhradníkov (5 – 6 žiakov) - maturantov a deviatakov, ktorí zrealizujú Generálnu skúšku a "ostré" certifikačné meranie elektronicky, aby certifikačné licencie boli na Vašej škole naplno využité.
  Na väčšiu istotu pri práci s elektronickým prostredím a prípadné odbúranie neistoty z novej formy testovania odporúčame maturantom vyskúšať si prácu v e-Teste v testovacích zošitoch zo širokej
  škály predmetov od 12.1. 2015. Deviataci budú mať túto príležitosť od 19.1. do 10.4. 2015, kedy budú môcť získať skúsenosti s e-testovaním v testovacích zošitoch a testoch z predmetov, na ktoré sa zameriava certifikačné meranie.
 • Budú sa podmienky pre elektronické testovanie odlišovať od podmienok papierovej formy národných testovaní?
  Elektronická a papierová forma testovania sú obsahovo rovnaké a žiaci ich vykonávajú v tom istom čase a s totožnými pomôckami. Drobné odlišnosti vyplývajú z povahy elektronického testovania: napríklad zo spôsobu interakcie žiaka cez klávesnicu a myš; z orientácie v úloh na monitore počítača; z vizuálnej podoby jednotlivých úloh.
  Na zabezpečenie rovnakých podmienok a pohodlné prispôsobenie sa na nový spôsob testovania si budú môcť žiaci vyskúšať elektronické prostredie ešte pred samotným testovaním (viď odpoveď na otázku č.7). Maturanti a deviataci, ktorí budú skúšku vykonávať v režime online resp. offline, sa zúčastnia Generálnej skúšky.
   
  Termíny Generálnej skúšky Maturity online podľa krajov:
  Bratislavský, Košický, Prešovský kraj
  17. 2. 2015 (utorok)     SJL, SJSL
  18. 2. 2015 (streda)     MAT (slovenská aj maďarská mutácia)
  19. 2. 2015 (štvrtok)    MJL
   
  Nitriansky, Trnavský, Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj
  24. 2. 2015 (utorok)     SJL, SJSL
  25. 2. 2015 (streda)     MAT (slovenská aj maďarská mutácia)
  26. 2. 2015 (štvrtok)    MJL
   
  Termíny Generálnej skúšky Testovania 9 online:
  25. 3. 2015 (streda)     MAT, SJL (pre žiakov s vyučovacím jazykom slovenským)
  26. 3. 2015 (štvrtok)    MAT, MJL, SJSL (pre žiakov s vyučovacím jazykom maďarským)
 • Ako má vyzerať učebňa, v ktorej bude prebiehať certifikačné testovanie online?
  Počítače v učebni by mali byť usporiadané tak, aby bol zabezpečený objektívny a nerušený priebeh testovania. Rozmiestnenie žiakov by malo byť také, aby ich pozornosť nerušil iný monitor. Žiakom sediacim bezprostredne za sebou i vedľa seba budú pridelené rôzne varianty testov.  Administrátor  testovania bude riadiť testovanie prostredníctvom PC, ktorý bude umiestnený v učebni. Podrobnejšie technické pokyny dostane školský administrátor aj IT administrátor vo zverejnených pokynoch.
   
  Ideálne usporiadanie PC pre objektívne testovanie v učebni nájdete na www.etest.sk v sekcii E-TESTOVANIE NA ŠKOLÁCH časť DÔLEŽITÉ OZNAMY.

  http://www.etest.sk/ako-ma-vyzerat-ucebna-v-ktorej-bude-prebiehat-elektronicke-certifikacne-testovanie-/
 • Z ktorých predmetov budú žiaci testovaní online?
  Z maturitných predmetov to bude slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra („slovenčina pre žiakov s vyučovacím jazykom maďarským“), maďarský jazyk a literatúra a matematika.
  Do elektronického testovania deviatakov  budú zahrnuté predmety: matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.
 • Ako bude prebiehať testovanie online na našej škole?
  Poverených zamestnancov (nominovaných riaditeľom školy) – školského koordinátora, IT administrátora a administrátora elektronického testovania - zaškolíme, aby zvládli organizačné aj technické špecifiká elektronického testovania. Na našej webovej stránke začiatkom februára zverejníme podrobné pokyny s pracovnými postupmi a kontrolnými bodmi, ktoré budú kľúčové pre úspešné zvládnutie celej administrácie elektronického testovania.
   
  Základné postupy počas elektronického testovania zahŕňajú:
  -       V systéme e-Test, školský koordinátor testovania naplánuje certifikačný test pre vybraných žiakov, ktorí si zvolili elektronickú formu testovania.
  -       Prihlásenie do testovacieho prostredia vykoná každý žiak niekoľko minút pred samotným začiatkom testovania.
  -       Testovanie online/offline sa začne v stanovenom čase, súčasne s papierovou formou.
  -       Žiak si priebežne zapisuje odpovede aj do papierového  odpoveďového hárka (identický s papierovým testovaním), napr. pre prípad výpadku elektrického prúdu a pod.).
  V prípade aktuálnej nefunkčnosti technického vybavenia v testovacej miestnosti, náhleho výpadku elektrického prúdu alebo internetového pripojenia počas testovania, budú v pokynoch pre školy pripravené postupy riešenia takýchto krízových situácií. Ak sa nebudú dať problémy okamžite vyriešiť,  žiak prejde na vypĺňanie papierového testu. Keďže všetky odpovede na otázky už má
  zaznamenané v odpoveďovom hárku, tento prechod by mal byť plynulý a s minimálnym časovým zdržaním.
    
  Podrobnejšie informácie získali poverení zamestnanci školy pre testovanie online na školeniach, ktoré sme pre nich pripravili. Detailné pokyny zverejníme na webovej stránke NÚCEM-u a projektu E-test.
   
 • Budú si môcť žiaci vyskúšať testovanie online už skôr, aby sa zbavili prípadnej neistoty z novej formy testovania?
  Áno, žiaci si môžu vyskúšať elektronické testovanie pred hlavným termínom národného testovania. Maturanti si môžu vyskúšať v tomto školskom roku elektronické testovanie v projekte E-test pri riešení úloh v testovacích zošitoch zo širokej škály predmetov od 12.1.2015. Deviataci majú takúto príležitosť od 19.1. do 10.4.2015, kedy budú môcť získať skúsenosti s e-testovaním v testovacích zošitoch a testoch z predmetov, na ktoré sa zameriava certifikačné meranie. Oboznámia sa s elektronickým prostredím po technickej stránke, aby sa v ňom vedeli orientovať a pohybovať a získali v práci s ním istotu. Pre maturantov a deviatakov, ktorí budú vykonávať elektronické certifikačné testovanie, bude aj z tohto dôvodu povinná účasť na Generálnej skúške Maturity online resp. Generálnej skúške Testovania 9 online.
 • Koľkí zamestnanci našej školy budú zabezpečovať priebeh testovania online?
  Priebeh elektronického certifikačného testovania zabezpečujú školský koordinátor testovania, IT administrátor a administrátori. IT administrátor  je zodpovedný za prípravu PC a učební a za priebeh testovania po technickej stránke. Administrátor elektronického testovania zabezpečuje administráciu testovania z daného predmetu, dbá o objektívny priebeh testovania a v nevyhnutých prípadoch požiada o prerušenie testovania konkrétneho žiaka.
 • Budú zamestnanci našej školy vedieť, ako majú certifikačné testovanie online pripraviť a čo majú počas neho robiť?
  Áno. Zamestnancov, ktorých riaditeľ školy nominuje – školského koordinátora testovania, IT administrátora a administrátora testovania školíme v spolupráci s dodávateľom systému e-Test  v termíne november 2014 – február 2015, aby zvládli organizačné aj technické špecifiká elektronického certifikačného testovania. Na našej webovej stránke zverejníme podrobné pokyny s pracovnými postupmi a kontrolnými bodmi.
 • Dostaneme pomoc a podporu od NÚCEM-u v prípade, že sa vyskytnú technické problémy?

   Áno. V priebehu školského roka 2014/2015 poskytuje NÚCEM v pracovných dňoch telefonickú podporu pre otázky škôl:
   
  - otázky netechnického charakteruna číslach: 02/ 327 82 (610), (616), (638), (643), (644)
  - otázky technického charakteruna číslach: 02/ 327 82 (605), (609), (611), (612), (617), (618), (640)
  a e-mailovú podporu: e-testovanie@nucem.sk
   
  NÚCEM v spolupráci s dodávateľom systému e-Test bude tiež aj počas certifikačných elektronických testovaní  zabezpečovať telefonickú podporu zúčastneným školám. Považujeme však za dôležité najskôr kvalitne vyškoliť a pripraviť poverených zamestnancov škôl. Vyškolený zamestnanec školy bude počas testovania postupovať podľa pokynov NÚCEM-u pre testovanie. Týchto poverených zamestnancov bude NÚCEM v spolupráci s dodávateľom systému e-Test školí od novembra 2014 do februára 2015.

 • Ako máme riešiť prípadné problémy, resp. krízové scenáre, ktoré sa vyskytnú počas testovania online?
  V krízovej situácii budete počas elektronického certifikačného testovania postupovať podľa pokynov NÚCEM-u. Počas prípravy na elektronické testovanie, v priebehu Generálnej skúšky a certifikač­ného testovania  je k dispozícii aj pro­jektové Call centrum NÚCEM-u pre otázky :
   
  - otázky netechnického charakteruna číslach: 02/ 327 82 (610), (616), (638), (643), (644)
  - otázky technického charakteruna číslach: 02/ 327 82 (605), (609), (611), (612), (617), (618), (640)
  a e-mailovú podporu: e-testovanie@nucem.sk
   
  Školenia a školiace materiály budú obsahovať aj postupy riešenia krízových situácií. Odporúčame, aby ste si ich osvojili a mali ich počas testovania poruke. V dňoch bezprostredne pred certifikačným testovaním online a aj počas neho musí byť v škole prítomný IT administrátor.
  Ak sa vyskytnú závažné problémy  (dlhodobý výpadok elektrického prúdu alebo iná závažná porucha neumožňujúca pokračovať v testovaní ) pri elektronic­kom testovaní online alebo offline, žiaci prejdú priamo na papierovú formu testovania.
 • Ako budeme vedieť, či testujeme online alebo offline formou, kto o tom rozhodne?
  Po vyhodnotení kontroly IKT vo Vašej škole pracov­níkmi IBM Vám začiatkom februára zašleme rozhodnutie, ktorý re­žim elektronického testovania je pre Vašu ško­lu vhodný, t.j. online alebo offline. Školy s rozhodnutím na režim offline vykonajú Generálnu skúšku aj „ostré“ testovanie v režime offline. V prípade školy s rozhodnutím testovať formou online, škole navrhneme  vykonať Generálnu skúšku aspoň z jedného predmetu aj v offline režime, ktorý bude zá­ložným pre prípad, že pred testovaním budú závažné problémy s napojením na internet. „Ostrá“ maturita sa bude na týchto školách vykonávať online spô­sobom.
 • Budú výsledky testovaných žiakov národného testovania papierovou a elektronickou formou rovnocenné? Kedy budú známe?
  Áno, výsledky budú rovnocenné. Škola dostane oficiálne výsledky z elektronického a papierového testovania naraz. Výsledky maturít bude NÚCEM expedovať do škôl 5. mája 2015 a výsledky testovania deviatakov budú známe koncom apríla 2015.
 • Dostanú zamestnanci školy za práce súvisiace s e-testovaním zaplatené? Budú osobné náklady spojené s realizáciou testovaní refundované?
  Áno, v rámci projektu E-test, v zmysle Rámcovej zmluvy o podmienkach spolupráce budú činnosti všetkých poverených zamestnancov (školský koordinátor testovania, IT administrátor, administrátori elektronického testovania) vykonávané v súvislosti s prípravou a realizáciou elektronických certifikačných testovaní  školám refundované.
 • V elektronických testovaniach bude mať viac práce IT administrátor školy, napr. aj pri príprave počítačov na inštaláciu aplikácie umožňujúcej používanie certifikačných licencií. Dostane za túto prácu navyše zaplatené?
  Áno. Všetky činnosti, ktoré vykonáva IT administrátor, vrátane prípravy počítačov na inštaláciu aplikácie, si  vyplní vo výkaze činností vtedy, keď sa na škole zrealizuje testovanie. Škola nám pošle všetky náležité podklady na vyúčtovanie za všetkých zamestnancov zabezpečujúcich elektronické  testovanie, aby sme jej mohli v podobe refundácie osobných nákladov zaslať finančné prostriedky. 

  Riaditeľ školy ich rozdelí zamestnancom zapojeným do realizácie e-testovania, vrátane prác IT administrátora, vo forme odmien za vykonanú prácu v projekte.
 • Aký je rozdiel medzi certifikačnými, školskými a učiteľskými testovaniami?
  Školy, ktoré majú status certifikačnej školy, majú v systéme e-Test oprávnenie vykonávať všetky tri typy elektronických testovaní:
   
  Certifikačné testovania (Maturita online, Testovanie 9 online) prebiehajú v jednom termíne a v rovnakom čase ako papierová forma externej časti MS a Testovania T9. Tieto elektronické testovania na národnej úrovni zabezpečuje NÚCEM, t.j. zadáva testy, centrálne vyhodnocuje úlohy a testy, poskytuje výsledky žiakom a štatistiky školám. Externý test žiaci počas certifikačného
  testovania vypĺňajú na počítačoch v počítačovej učebni školy pod dohľadom externého dozoru. „Ostrému“ certifikačnému testovaniu predchádza Generálna skúška (maturity, Testovania 9)
   
  Školské testovania sa uskutočňujú v priebehu celého školského roka, a to buď ako vstupné alebo výstupné, t.j. na začiatku, na konci alebo aj počas školského roka. Testy vytvára NÚCEM (z databázy úloh a testov v e-Teste vytvorených učiteľmi v projekte), ale zadáva ich učiteľ na vyučovacej hodine v termíne, ktorý mu vyhovuje. NÚCEM v priebehu školského roka ponúkne školám školské testy z rôznych predmetov pre všetky ročníky na 2. stupni ZŠ a SŠ. Škola si vyberie termín, v ktorom si naplánuje testovanie žiakov príslušného ročníka a školský personál organizačne testovanie zabezpečí.
  Testy vyhodnocuje centrálne NÚCEM, žiakom poskytne výsledky (úlohy s výberom odpovede sú vyhodnotené okamžite po ukončení testovania), pričom úlohy s otvorenou odpoveďou vyhodnocujú hodnotitelia v NÚCEM-e. Školy dostanú po ukončení testovania porovnávacie štatistiky.
   
  Učiteľské testovania predstavujú novú formu testovania, kde budú môcť učitelia použiť úlohy zaradené a sprístupnené v školskej databáze úloh v e-Teste na zostavenie testov podľa vlastných požiadaviek. Rovnako učiteľ môže použiť (vybrať z databázy) už pripravený test a zadať ho svojim žiakom priamo na vyučovacej hodine. Týmto spôsobom môže učiteľ použiť systém e-Test ako efektívny nástroj na hodnotenie žiakov. Úlohy a testy si vyhodnocuje priamo učiteľ školy, ktorý učiteľský test zadával. NÚCEM poskytne podpornú  metodiku, ktorú môže učiteľ pri hodnotení testu  využiť, alebo si ju upraví podľa vlastných požiadaviek.