Maturita online

20.03.2015
Externá časť maturitnej skúšky z maďarského jazyka a literatúry (žiaci s vyučovacím jazykom maďarským) sa na certifikačných stredných školách uskutoční elektronickou formou.