Maturita online

19.03.2015
Externá časť maturitnej skúšky z matematiky (žiaci s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským) sa na certifikačných stredných školách uskutoční elektronickou formou.