Testovanie 9 online/E-TESTOVANIE 9

E-TESTOVANIE 9 je elektronická forma testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl (Testovanie 9, resp. T9). Je rovnocenné s papierovou formou Testovania 9. Testy sú v elektronickej i papierovej forme obsahovo rovnocenné.
Žiakom absolvujúcim T9 elektronicky pridal e-Test k riadnemu času na vyplnenie testu aj manipulačný čas na prácu s odpoveďovým hárkom.  
E-TESTOVANIE 9-2015 sa uskutočnilo z matematiky a slovenského jazyka a literatúry (na školách s vyučovacím jazykom slovenským) a z matematiky, slovenského jazyka a slovenskej literatúry a maďarského jazyka a literatúry (na školách s vyučovacím jazykom maďarským).

Termín E-TESTOVANIA 9-2015: 15. apríl 2015
Prihlasovanie žiakov na riadny termín E-TESTOVANIA 9-2015: 8. apríl - 14. apríl 2015.

Ako si žiak pozrie svoje predbežné výsledky v teste
6. 5. 2015.
Podrobné reporty školám z elektronickej formy Testovania 9-2015 nájdete už v najbližších dňoch v profile riaditeľa školy v systéme e-Test. Reporty zahŕňajú údaje za žiakov, ktorí absolvovali výlučne elektronické testovanie. Percentil uvedený v týchto reportoch porovnáva danú školu, resp. žiakov (absolvujúcich E-T9-2015) so školami, resp. žiakmi, ktorí sa zúčastnili na elektronickom certifikačnom testovaní E-T9-2015 (do tohto výpočtu teda nevstupovali výsledky žiakov, ktorí písali papierovú formu T9-2015). Percentil z E-T9 môže byť teda odlišný od oficiálneho percentilu žiaka v danom predmete vypočítaného z celej populačnej vzorky deviatakov.

Na Informačnom portáli Testovania 9 (https://testovanie.iedu.sk/) sú od 30.4.2015 sprístupnené oficiálne výsledky žiakov v Testovaní 9-2015 (t.j. výsledky všetkých deviatakov, ktorí absolvovali toto testovanie či už v papierovej alebo elektronickej forme). Percentily žiakov v Informačnom portáli sú už konečné, sú vypočítané zo súboru výsledkov všetkých žiakov, ktorí absolvovali Testovanie 9 v SR. Oficiálne výsledky žiakov (výsledkové listy žiakov z Testovania 9-2015) dostane škola poštou do 20. mája 2015.